Hvor er Gud?

Så er der igen kommet en bog i handelen, der angriber religionen, ”Den 7. Sans – hvorfor misforstår vi verden” af Morten Monrad Pedersen, se interview med forfatteren her. Lad mig i den anledning tage en argumentation frem, som er anderledes end den sædvanlige.

Sædvanligvis argumenterer vi ud fra spørgsmålet om, hvorvidt der er en Gud til eller ej. Men denne problemstilling begrænser udsynet. Her vil jeg derfor argumentere på anden måde. Her bliver spørgsmålet: Bag hvilke teser anbringer vi begrebet ”Gud”? Eller: Hvad er det, vi holder så stærkt fast ved, at vi regner det for ubetinget sandt? For hvis der er noget, vi her i vort samfund regner for ubetinget sandt, så er det det samme som at sige: Her har vi Gud, for Gud er det ubetingede. Her har vi det, som man ikke i nutid eller fremtid vil kunne så tvivl om. (Og ”vi”, det er i denne sammenhæng ”vi gammeldanskere”).

Jeg vil fremdrage to eksempler på noget, vi på den måde regner for ubetinget sandt. Det ene er synet på kvindelig omskæring. Det ikke blot væmmes vi ved, vi regner det også for ubetinget forkert. Det andet er synet på slaveri. Det mener vi var forkert, mens det forelå som et samfundsfænomen, og det mener vi aldrig vil kunne forsvares og derfor aldrig vil kunne komme igen. Om begge dele ville vi kunne sige, at det er imod Guds vilje, for vi mener, at begge dele er absolut forkert. Blot bruger vi ikke ordet ”Gud” i den forbindelse. Men hvorfor egentlig ikke?

Dette med vort syn på kvindelig omskæring er egentlig et højst besynderligt fænomen. Jeg mener: vi stiller os velvilligt an overfor alle muslimernes mærkelige skikke. Vi opstiller badeforhæng i skolernes badefaciliteter, vi serverer halal-mad i børnehaver og vuggestuer, vi accepterer tørklæder på hovedet af muslimske kvinder overalt, hvor de færdes, og langer kraftigt ud efter dem, der vil begrænse deres frihed til at bære tørklæde. Men når det kommer til skikken med at omskære piger – en skik, som især er udbredt blandt vore indvandrere fra Somalien – så kommer vi op af lænestolen: det er sandelig for galt, den skik må de give afkald på, hvis de vil bo her i landet, eller, siger vi, at lemlæste pigers kønsorganer er ”fuldstændig uacceptabelt”.

Men hvorfor egentlig det? Hvorfor går grænsen for vor tålsomhed netop dèr?

Mit svar er, at det gør den, fordi også vi har noget, vi tror på. Blot gør vi os ikke klart, at det er en tro, vi har. Hvis vi skal udtrykke det ved hjælp af kristne termer, siger vi, at vi tror, at mennesket er skabt af Gud. I den påstand ligger gemt en tese om, at menneskelegemet er godt, som det er fra naturens hånd, det skal ikke forbedres. Jo, vi hører nok somalierne sige, at det er det bedste for deres kvinder at blive omskåret, for derved kan de slippe for den fæle seksuelle lyst og således blive bedre og frommere muslimske kvinder. Men vi argumenterer imod dem (hvis vi i det hele taget argumenterer, for det er os så selvfølgeligt, at man ikke må gøre den slags, at vi slet ikke føler trang til at komme med argumenter), at når Gud har udstyret kvinden med et lystorgan, så er det vores opgave at indrette vort samfund og forstå vor seksualitet på en måde, så denne lyst ikke undertrykkes, men anerkendes.

Blot er det jo altså noget, vi tror. Blot er det noget, der hører den kultur til, vi er opdraget i, og hvem siger, at den kultur er den eneste rigtige? Ja, det gør jo vi, og vi gør det ved hjælp af ordet ”Gud”, for i ordet ”Gud” ligger den tanke gemt, at er noget fra Gud, har det absolut gyldighed.

Der ligger både en fordel og en ulempe i at bruge ordet ”Gud” til at beskrive dette. Fordelen er, at det på den måde bliver klart, at vor kultur og vort samfund bygger på en tro, ikke på noget rationelt eller noget, der er videnskabeligt sikkert. Ulempen udspringer af det samme: når det ‘kun’ er en tro, er så ikke alle andres tro lige så god? Skal så ikke enhver kultur anerkendes? Det vil sige: Ulempen er ikke en ulempe for den kristne, som véd, at hans tro er en tro, den er kun en ulempe for ateisten, der lever trygt og tankeløst på alle de kristne værdier, men ikke vil være ved, at det er det, han gør.

Så til mit andet eksempel: Synet på slaveri.

Umiddelbart vil man måske mene, at islam er langt mere rationel og ligetil end kristendommen. I stedet for at gå ind i alle de kristne diskussioner, som blev ført i slutningen af oldkirkens historie – om Kristi to naturer, om, hvorvidt Gud var treénig eller hvad – gjorde man ende på den slags pjat og fastslog med magtsprog, at Guds ord findes i koranen, ja er identisk med koranens ord. Skal man bygge samfund, må det bygges på koranens ord, som, når de på passende måde blev gennemtygget af de lærde, blev til sharia, Guds vej, udtryk for Guds vilje.

Hvad slaveri angår, havde Gud ikke noget nyt at sige. Det var en realitet før Gud fortalte Muhammed, hvad der var hans vilje, og det var en realitet, efter at Gud havde afsløret sin vilje. Den eneste ændring, Gud foretog, var, at han gjorde det anbefalelsesværdigt for en muslim at frikøbe en anden muslim fra slaveriet, og at han fastsatte visse minimumskrav for behandling af slaver, de måtte ikke behandles som kvæg. Og hermed var altså sagen afgjort for evigt, der var ikke noget at diskutere, man skulle blot rette sig efter disse retningslinier.

Det var da smart, ikke? Imens diskuterede de kristne videre om deres treénighed, om den indbyrdes kommunikation mellem de tre personer i treénigheden, om de tre stod lige eller den ene var over- eller underordnet den anden, osv., alt sammen fuldstændig ligegyldige diskussioner, som ikke hjalp samfundet det bitterste på nogen måde.

Men se så, hvad det hele er endt med!

Det er endt med, at det synspunkt, der voksede frem i det kristne Vesten, har sejret, og man skal i den forbindelse ikke sige: ”sejret ad helvede til”, men: ”sejret af himlen til”. For nu anerkendes det overalt, også i den muslimske verden, at slaveri er af det onde, at det er ganske ‘uacceptabelt’ at have en lovgivning, der tillader det ene menneske at eje det andet. Nu er alle de love, der tidligere regulerede forholdet mellem herre og slave, gjort fortidige, og det i en sådan grad, at ingen lande, heller ingen muslimske lande, argumenterer for, at slaveriet genindføres.

For øvrigt er det sjovt nok, at det faktisk skyldes to påvirkninger fra Vesten, at slaveri i dag er utænkeligt i muslimske lande, selv om det jo stadigvæk er tilladt ifølge koranen. Den ene påvirkning har med det at gøre, at mange muslimske lande i slutningen af 1800-tallet blev europæiske kolonier og fik europæisk lovgivning. Den var så fornuftig, at man ikke fandt anledning til at ændre på den, da kolonimagten forsvandt. Den anden påvirkning har med den marxistiske samfundsteori at gøre. Den vandt indpas i mange partier i den muslimske verden, fx i Iraks eller altså Saddam Husseins Bath-parti. Og derigennem fik man lagt ind i sin tankeverden en social forargelse, som stadig findes der, og som ser på de svageste i samfundet som mennesker, der skal befries fra undertrykkelse. Og ser man sådan på samfundet, kan man naturligvis ikke indføre nogen rettighedsløs underklasse.

Så det vestlige synspunkt: at slaveri er af det onde, har sejret ad himlen til. Ja, det har sejret i den grad, at man fristes til at sige, at det nu er blevet klart, at slaveri er imod Guds vilje. Sædvanligvis modstår vi dog denne fristelse, så vi ikke taler om ‘Guds vilje’ i denne forbindelse. Men lad os alligevel gøre det her!

Muslimer skærer igennem al diskussionspjattet og hævder, at Guds vilje findes i koranen. Ifølge den tankegang skulle slaveri være tilladt. Men det har nutidens muslimer ‘glemt’ i farten. Og det er klart: siger vi, at slaveri er imod Guds vilje, så driller vi muslimerne lidt. For det betyder jo, at Guds vilje ikke forefindes i fuldkommen form i koranen. Den findes faktisk i en mere fuldkommen form i den moderne tankegang, der hævder, at slaveri er af det onde.

Men hævder vi, at slaveri er imod Guds vilje, så rejser sig ikke blot kildne spørgsmål til muslimerne, der rejser sig også det ret prekære spørgsmål til os: Hvordan kan vi nu vide det? Hvordan kan vi vove at sætte ordet ”Gud” bag forbudet mod slaveri? Svaret på det spørgsmål er, at vi i vort samfund har ført en fri og åbenhjertig diskussion om slaveriet og er nået frem til, at der ikke er noget argument, der taler til fordel for slaveriet. Vi har i vore samfund til vor skam ikke altid kunnet se det, men nu har vi indset det og må bøje os for det.

Og så ser vi muligvis også, at det nok ikke var helt ude i skoven, når man i den kristne verden diskuterede det indbyrdes forhold mellem de tre personer i guddommen. For dermed siger man jo, at sandheden, det, der er Guds vilje, finder man frem til netop i kraft af kommunikation: når der foregår en fri og åben diskussion, så vil det ene argument brydes mod det andet, og så vil det blive klart, hvilke argumenter der har gyldighed, og hvilke der blot er dårlige undskyldninger for at fortsætte i den hidtidige magtstruktur. (Jeg skal gerne indrømme, at der er temmelig mange mellemregninger mellem de to positioner, men det skulle dog kunne lade sig gøre at ane forbindelsen).

Hvor er Gud? spørger vi. Muslimerne svarer, at hans vilje findes i koranen. Ateisterne svarer, at der slet ikke er nogen Gud. Men må ikke vi kristne svare, at det er gennem den frie og åbne diskussion, at vi finder frem til sandheden? Godt nok vover vi kun sjældent at sætte Guds navn bag de resultater, vi når frem til, og det er, for mig at se, en sund tilbageholdenhed, men vi tør dog vel godt vove det, når det drejer sig om omskæring af piger: Det var ikke Guds mening med at skabe mennesket, som han har gjort, at vi skulle ‘forbedre’ på hans skaberværk. Og ligeledes tør vi vel også vove at sige, at når alle mennesker i lige høj grad er skabt af Gud (en tanke, der for øvrigt findes antydningsvist i koranen), så kan det ene menneske aldrig nogensinde komme til at eje det andet menneske. Den ordning, der engang fandtes også i vore samfund, var imod Guds vilje.

Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i ateisme, Islam. Bogmærk permalinket.

7 svar til Hvor er Gud?

 1. claes flach siger:

  Interessant nok, at du hæfter dig ved omskæring af piger. Hvorfor har du ikke den samme modvilje mod omskæring af drenge? Hænger det lidt i luften, at omskæring af drenge var det gamle pagtstegn, som Gud selv havde pålagt Abraham at gennemføre på folkene omkring ham? At Jesus selv var omskåret efter jødisk skik? Hvorfor er det mandlige lem ikke godt nok, som det er fra naturens hånd?
  Der kan gives gode grunde for omskæring af drenge. Hyppigheden af kræft i lemmet mindskes. Risikoen for at overfør HIV aftager ved omskæring. Hygiejnen bliver bedre. Men vi tøver nok med at sætte Gud ind i dette spørgsmål. Det er empiri, der afgør nutidens stillingtagen.

  Og med hensyn til slaveri, så brugte sydstaternes slaveejere bibelen som baggrund for deres fastholden ved slaveriet. Boerne i sydafrika var med deres calvinske tro på samme linje. Kams sønner skal være slaver for Sem og Jafets sønner. Og apostlen Paulus havde den samme indstilling.
  Det er snarere frimurerne og deisterne som med menneskerettighederne har gjort slaveri uetisk i nutidens bevidsthed.
  Hvor kommer Guds vilje ind? Det er noget vi mennesker har besluttet os for, at slaveri er imod Guds vilje. Gud selv har ikke ladet høre fra sig i det spørgsmål.

 2. Pingback: Tweets that mention og det var en realitet, efter at Gud havde afsløret sin vilje. ... Og ligeledes tør vi vel også vove at sige, at… -- Topsy.com

 3. Ricardt Riis siger:

  @ Claes!
  Du spørger, hvorfor jeg ikke vender mig imod omskæring af drenge. Det gør jeg måske også, men jeg gør det altså ikke ved denne lejlighed. Når jeg i denne sammenhæng vender mig imod kvindelig omskæring, skyldes det, at begrundelsen, man giver for det, er, at man ikke vil have, at kvinder skal have seksuelle lyster. Det tror man, at man fjerner ved at fjerne klitoris. Her mener jeg, at man udviser en ugudelig foragt for Guds skaberværk. For når kvinder fra naturens hånd er udstyret, som de er, så må man virkelig bøje sig for, at sådan har Gud altså tænkt sig, at det skal være. Et tilsvarende argument kan umulig fremføres med hensyn til mandlig omskæring.

  Så din forestilling om, at jeg bag ryggen på mig selv lader mig lede af respekt for bibelens krav om omskæring, er ramt helt ved siden af, ja, er måske affødt af din egen lidt for store respekt for denne bog.

  Lad mig sige det ligeud: Når Jesus efter at have formuleret ”den gyldne regel”: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem”, siger ”Sådan er loven og profeterne”, så tager han al gassen ud af Sinai-åbenbaringen, dvs han flytter stedet, hvor Gud åbenbarer sig, fra Sinai-bjerget til menneskers debatforum: du skal ikke slå op i en bog for at finde ud af, hvad Gud kræver af dig overfor din næste, du skal blot forestille dig, hvad du selv ville ønske, hvis du var i din næstes sted. Elementært, dr Watson, javist, men også utrolig radikalt.

  Hvis man tolker bibelen på den måde, at fordi der i 1 Mos 9,25-27 står, at Kana’an skal være sine brødres træl, så skal negre (Kana’ans efterkommere) trælle for alle andre folk, så tolker man den, som muslimerne tolker deres koran. Og det er i mine øjne ikke nogen ros.

  Der er ikke noget vidnesbyrd om, at Paulus tolkede dette sted på den måde. Og det er helt forkert at tro, at han gik ind for slaveri. Han udtaler sig lidt uldent i 1 Kor 7,22. I den tidligere oversættelse hed det: ”Blev du kaldet i trællestand, så bryd dig ikke om det; men selv om du kan blive fri, så bliv hellere i den”. I den ny oversættelse går Paulus’ råd i modsat retning: ”Var du træl, da du blev kaldet, så tag dig ikke af det – men har du også mulighed for at blive fri, så benyt dig hellere af det –”. Og godt nok står det råd, han giver Filemon om den bortløbne slave, imellem linierne, så man skal anvende lidt fantasi for at læse rigtigt, men det er nu ikke så svært at se, at han anbefaler ham at frigive Onesimus, den bortløbne slave. Endelig er det jo også Paulus, der har formuleret det berømte diktum, at i Kristus er der ikke mand eller kvinde, jøde eller græker, træl eller fri.

  Når du til sidst siger: ”Hvor kommer Guds vilje ind? Det er noget vi mennesker har besluttet os for, at slaveri er imod Guds vilje. Gud selv har ikke ladet høre fra sig i det spørgsmål”, så synes jeg, du begrænser Guds muligheder alt for meget. Skulle Gud ikke kunne tale til et menneske gennem samvittigheden? Skulle Gud ikke tale til os igennem den naturlige lov? Det mente i det mindste Luther. Og det er jo ud fra den naturlige lov, at vi forstår, at slaveri er imod Guds vilje. At det forholder sig sådan, er ikke noget, vi mennesker har BESLUTTET os for, det er noget, vi har indset, forstået, begrebet, blandt andet, fordi der ikke kan gives argumenter til fordel for slaveriet, i hvert fald ikke ud fra den naturlige lov, men – sandt nok – ud fra det gamle testamente, koranen og et misforstået ny testamente.

  Men det, som vi således forstår: at slaveri er imod Guds vilje, forstår vi på basis af tesen om, at for Gud er der ikke personsanseelse, eller – med Paulus’ ord – at vi alle er ét i Kristus (Gal 3,28).

 4. Claes siger:

  Ricardt Riis. Du kan have ret med hensyn til respekten for bibelordet. I for høj grad lader jeg mig nok binde af det, så de tanker jeg tillægger dig er udtryk for en projektion. Jeg er også enig med dig i at Gud giver sin vilje til kende gennem menneskets samvittighed, selv om samvittigheden mange gange er formet af den kultur og de fordomme et menneske er omgivet af under opvæksten.
  Mit indlæg skulle blot sige, at jeg finder det problematisk at lægge Guds vilje ind i de ting vi observerer. Alt for meget er skubbet índ under ordene: “Gud vil det.” Eller når man i krig mener at Gud er på ens side og at ens fjender også er Guds fjender( Dine fjender til vands er og fjenderne hans ), helt klassisk de tyske soldaters bæltespænde med ordene: “Gud med os.”
  Jeg tror, at vi i vor handlemåde selv må stå inde for vore ord og handlinger, Gud kan ikke skubbes ind i ligningen, under henvisning til Guds vilje.

 5. claes flach siger:

  Jeg tror også på den urgamle kosmiske lov om udsæd og høst, at vi selv kommer til at bære konsekvenserne af vore tanker, ord og handlinger. Først den dag, da Kristus gør os fri af al lovtrældom, bliver vi virkelig frie.

 6. Tak for et meget velreflekteret og tankevækkende indlæg, som jeg nød at læse!
  Vh Mogens S. Mogensen

 7. Pingback: Tweets that mention Hvor er Gud? « Ricardt Riis -- Topsy.com

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.