Skyd først bjørnen

Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, siger et gammelt ord.

Det betyder – udlagt om flygtningesituationen i Europa og kommissionens reaktion derpå – man skal ikke fordele ‘såkaldte flygtninge’, før man får lukket for tilstrømningen.

Og så skal man måske ændre ordsproget en lille smule: Vi skal ikke købe skindet, før bjørnen er skudt. Altså, ligesom kommissionen ikke ville låne Grækenland flere penge, før de havde opfyldt de krav, kommissionen stillede, således vil vi heller ikke gå med til at tage vores del af flygtningestrømmen, før vi har set, om de tiltag, kommissionen foreslår, har den ønskede nedadgående effekt på migranttilstrømningen.

Det kan man nemlig godt tvivle temmelig stærkt på. Dels ud fra Junckers hele optakt til forslagene, dels ud fra de konkrete forslag til Frontex’ grænsebevogtning. Se talen her (på engelsk).

Juncker løfter en meget stor moralsk pegefinger, når han henviser til Europas historie og viser, hvordan der har eksisteret flygtninge i Europa den ene gang efter den anden:

Har vi virkelig glemt, at efter Anden Verdenskrigs ødelæggelser var der 60 mill flygtninge i Europa? At det var som resultat af denne forfærdelige europæiske erfaring, at en global beskyttelsesbestemmelse – Geneve-konventionen af 1951 om flygtninges status – blev oprettet for at give beskyttelse til dem, der sprang over mure i Europa for at undgå krig og totalitær undertrykkelse? Vi europæere skulle huske på og aldrig glemme, hvorfor det at give beskyttelse og tildele den fundamentale ret til asyl er så vigtigt.

Vi er nogle, der vil sige, at denne konvention blev til i en helt, helt anden situation. Først og fremmest hvad angår antallet af flygtninge. Hvad der dengang kunne give god mening: at man havde ret til at få sin sag behandlet, så snart man satte foden på de kontraherende staters jord, bliver i dag udnyttet af menneskesmuglere på det groveste.

Juncker fortsætter lidt senere:

Det er i dag Europa, der i mellemøstlige og afrikanske kvinders og mænds øjne repræsenterer en stråle af håb, et sikkert tilflugtssted af stabilitet. Det er noget, vi kan være stolte af, ikke noget, vi skal frygte.

Ikke sandt, så har man indtryk af, at han slet ikke er interesseret i at lukke af for strømmen af flygtninge. Selve det, at de kommer i stort antal, fortæller os jo, hvor gode vi er.

Derefter sætter han, som han siger, flygtningestrømmen i perspektiv. De flygtningestrømme, som vi nu oplever, udgør kun 0,11% af vores befolkning, hvorimod flygtningene i Libanon udgør 25% af befolkningen, og det, skønt Libanon kun har en levestandard på en femtedel af den europæiske.

Det burde vel så også nævnes, at FN jo driver mange af flygtningelejrene i Libanon og Jordan, og at i hvert fald Jordan ikke drømmer om at give flygtningene permanent opholdstilladelse eller tilladelse til at tage arbejde i Jordan. I Jordan betragtes flygtningene som flygtninge, dvs., som personer, der må tildeles livsopretholdelse i en ventetid, kortere eller længere, indtil de kan vende tilbage til deres eget land. Men det ville nok svække lidt på den moralske opsang, hvis Juncker nævnte det.

Juncker nævner også Frontex’ grænsebevogtning. ”Vi har tredoblet vores tilstedeværelse på havet”, hedder det. Men utrolig afslørende fortsætter han:

Vi har reddet ikke færre end 122.000 menneskeliv, siden vi gjorde det. Ethvert liv, der går tabt, er ét for mange, men mange flere er blevet reddet end det ellers ville være tilfældet, en stigning på 250%.

Ikke sandt, man troede lige, at han ville fortælle lidt om, hvilken utrolig effektiv grænsebevogtning vi havde fået i kraft af denne tredobling, og så fortæller han i stedet om, hvor mange menneskeliv der er blevet reddet. Som om det var det samme. Og som om grænsebevogtning og redningstjeneste er ét og det samme. Nuvel, australierne siger også, at ethvert menneskeliv, der går tabt, er ét for mange, men de har fået antallet af druknede bådflygtninge ned på nul, fordi de har fået antallet af bådflygtninge ned på nul. Men det nævner Juncker naturligvis ikke.

Nå, han siger om kommissionens arbejde imod menneskesmugleriet.

Billige skibe er blevet vanskeligere at få fat i, hvilket fører med sig, at færre mennesker sætter deres liv på spil i elendige, synkefærdige både. Det har resulteret i, at den centrale Middelhavs-(smugler)rute har lagt sig fast på et antal på 115.000 mennesker, der ankom i august, hvilket er det samme som sidste år. Vi må nu søge at opnå en tilsvarende stabilisering af Balkan-ruten, hvilket klart nok er blevet forsømt af alle politikere.

Det vil sige: Juncker tænker sig ikke, at det vil være muligt at standse strømmen af såkaldte flygtninge over Middelhavet, man kan kun med de metoder, man bruger mod menneskesmuglerne, holde antallet konstant.

Man vil også øge hjælpen i nærområderne: ”Just i dag har vi igangsat to nye projekter, der skal sørge for skolegang og sikker forsyning med mad til 240.000 syriske flygtninge i Tyrkiet”. Og det er jo fortrinligt. Men det ser ikke ud til at være nok til at få de mange syrere i Tyrkiet til at forblive i dette land. De strømmer i titusindvis over Det ægæiske Hav til de græske øer, op gennem Balkan til de forjættede lande, Tyskland og Sverige.

Parentes: Af diverse billeder fremgår det, at mange af de migranter, der arriverer i Rødby og Padborg er stærke unge mennesker. De har vist sig i stand til i ret hurtig gang at bevæge sig på motorvejen fra Padborg til Rødekro. Uvilkårligt siger man til sig selv, at der sikkert kunne blive nogle udmærkede soldater ud af dem til at sørge for sikkerhed i Syrien. Men naturligvis: man véd jo godt, at der ikke findes noget syrisk folk, kun en række forskellige klaner. Alligevel lyder det lidt mærkeligt, når netop sådanne mennesker bebrejder os vesterlændinge, at vi ikke skaber fred i Syrien. Det minder lidt om det spotske udtryk, man under den kolde krig brugte imod en svigtende forsvarsvilje i Danmark: ”Vi vil forsvare vort elskede fædreland, Danmark, til sidste engelske soldat!” Parentes slut.

Men at syrerne strømmer til Europa er ikke så mærkeligt. For hvor er det selvmodsigende, det, kommissionen gør! Med den ene hånd deler man hjælp ud i nærområderne, med den anden hjælper man menneskesmuglerne ved at droppe al grænsebevogtning og nøjes med at redde de ‘stakkels’ mennesker på de synkefærdige både.

Oven i købet kan man spekulere på, om kommissionen ikke delvist er medansvarlig for, at den græske kystbevogtning, der dog frem til maj 2015 var nogenlunde effektiv, nu ser ud til at være helt forsvundet. Juncker gennemgår i et senere afsnit af sin tale kommissionens håndtering af den græske økonomiske krise, og nævner dèr, at han har ønsket af grækerne, at de skar ned på deres militærbudget, så hele befolkningen kunne blive dækket af det offentlige sundhedssystem. Hvor meget der er blevet skåret i militærbudgettet, er ikke til at vide, men det var, om jeg husker ret, bl.a. den græske forsvarsminister, der på et tidspunkt truede EU med at ville slippe en flygtningestrøm løs mod Europa. Det tør nok siges, at det er, hvad grækerne har gjort.

Og hvorfor skulle de ikke gøre det? Når italienerne med kommissionens godkendelse forlængst har opgivet at forsvare deres land – de har jo opdaget, at de med stort held kan sende migranterne videre til det øvrige Europa – hvorfor skulle så Grækenland forsvare sig? Nå ja, de vil måske opdage, at de mange flygtninge på de græske øer kan gå ud over turistindustrien. Men at Grækenland havde et sårbart punkt dèr, synes den græske marine ikke at have overvejet.

Men man kan altså godt ane en forbindelse her.

Men så til den store løgn, som Juncker fremfører!

Nå ja, løgnen deles måske af størstedelen af den europæiske elite, politikere og mediefolk i en skøn blanding, men løgn er det alligevel. Margrethe Vestager, nu kommissær i Bruxelles, lod den også komme til udtryk i et interview, Martin Krasnik havde med hende i Deadline den 9-9. Han anholdt nu ikke hendes løgn, den kom til at stå uimodsagt. Hun hævdede, som alle ‘gode’ radikale, at vi må tage godt imod disse flygtninge, for de flygter fra IS, fra forfølgelse, fra bombardementer, fra kort sagt forfærdelige forhold.

Det er mærkeligt, at ellers fornuftige mennesker vedholdende kan kolportere denne løgn. For de må da vide, at det er umuligt at flyve direkte fra Syrien til Europa. Det har EU forhindret. Rina Ronja Kari, Folkebevægelsens repræsentant i EU-parlamentet, forklarer forholdene, se her. Hun spørger, hvorfor flygtningene betaler 2000 euro for at komme med båd over Middelhavet, når en flybillet fra Kairo til København kan fås for det halve, og svarer:

Svaret skal såmænd findes i et EU-direktiv fra 2001. I direktivet slås det fast at, hvis et transportselskab flyver en person til et EU-land og denne person ikke har et gyldigt visum, skal selv samme firma idømmes en bøde på mindst 3.000 euro og stå for hjemtransporten. Derfor kontrolleres alle personer grundigt inden de får lov at stige ombord på eksempelvis et fly til Europa. … På denne måde har EU udliciteret medlemslandenes pligt til reel asylbehandling til private aktører, nemlig flyselskaberne. EU har samtidig også sikret at denne private aktør – med trussel om store bøder – aldrig lader tvivlen komme flygtningene til gode.

Kari vil drage den konklusion, at EU skal ophæve dette direktiv, så de, der vil, kan komme direkte til Europa og få deres sag behandlet dèr. Jeg nøjes med at drage den konklusion, at alle de flygtninge, der ankommer til Europa, kommer fra sikre lande, Jordan, Libanon eller Tyrkiet, og at det derfor er løgn, hvad Margrethe Vestager sagde, at de flygter fra forfærdelige forhold. Det gør de ikke. De flygter fra flygtningelejre.

Juncker udbreder den samme store løgn:

Lad os også være ligefremme og ærlige overfor vore bekymrede borgere: så længe der er krig i Syrien og terror i Libyen, vil flygtningekrisen ikke bare forsvinde. Vi kan bygge mure, vi han lave hegn. Men prøv for en stund at forestille dig, at det er dig, der står med dit barn på armen, at det er din verden, der er slået i stykker, så ville der ikke være nogen pris, du ikke ville betale, der ville ikke være nogen mur, du ikke ville klatre over, der ville ikke være noget hav, du ikke ville sejle over, der ville ikke være nogen grænse, du ikke ville krydse, hvis det, du flygter fra, er krig eller den såkaldte Islamiske Stats barbari.

Her tager han de store følelser i brug. For her skal de bekymrede borgere overbevises. Og til det brug kan kun ”Den store Løgn” være nok.

Men det er altså løgn. De, der når til Europa, er ikke flygtet fra krig. Nå ja, det gjorde de, da de flygtede fra Syrien til Tyrkiet. Men i næste omgang, når de flygter fra Tyrkiet til Europa, flygter de ikke fra krig. Måske fra dårlige forhold, måske fra tyrkisk udnyttelse (det er der nogen, der påstår), måske fra kedsomheden i diverse flygtningelejre (der som man forstår, delvist er finansieret af EU), men de flygter ikke fra krig eller fra IS’s umenneskelighed.

Det kan godt være, der er mennesker i debatten, der mener, at de dårlige forhold i disse flygtningelejre er tilstrækkelig grund til, at vi skal tage dem til os og give dem asyl og integrere dem i vort samfund. Men så sig det dog åbent og ærligt, og lad være med at bilde os ind, at disse mennesker kommer direkte fra krig og umenneskelighed.

Men desværre er det nok ikke sidste gang, ”Den store Løgn” tages i brug i debatten.

Hvad der her har været mig magtpåliggende at vise, er blot, at med sådanne holdninger hos EU’s øverste leder skal man ikke forvente sig nogen opbremsning af flygtningestrømmen af betydning. Og indtil en sådan foreligger, er der ingen grund til at diskutere fordelingsnøgle.

Om Juncker kan man sige, at han forsøger at sælge skindet, før bjørnen er skudt. Om os, at vi ikke skal købe skindet, før bjørnen er skudt.

Men forøvrigt: Jeg har ikke rigtig forstået, hvorfor det kun er 160.000 migranter, der skal fordeles, når alene Tyskland regner med at modtage 800.000 i år. Men jeg gider egentlig heller ikke prøve at forstå det. Det er sikkert én eller anden juridisk teknikalitet, der ligger bag.

Dette indlæg blev udgivet i Indvandringspolitik og tagget , . Bogmærk permalinket.

15 svar til Skyd først bjørnen

 1. Pingback: En anden analyse | ricardtriis

 2. Pingback: Ordglidning og ‘laden som om’ | ricardtriis

 3. Pingback: Lovkampen | ricardtriis

 4. Pingback: Europas ‘fine’ værdier | ricardtriis

 5. Pingback: Skal vi kalde det hykleri? | ricardtriis

 6. Pingback: En humanismens lakmusprøve | ricardtriis

 7. Pingback: Nu ikke for høje forventninger | ricardtriis

 8. Pingback: Tigre og lam | ricardtriis

 9. Pingback: Kritik af tale | ricardtriis

 10. Pingback: Medskyld | ricardtriis

 11. Pingback: Læs med forsigtighed! | ricardtriis

 12. Pingback: Forhekselse | ricardtriis

 13. Pingback: Suverænitet og blindhed | ricardtriis

 14. Pingback: Folkelig splittelse | ricardtriis

 15. Pingback: Topmøde | ricardtriis

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.