Islam og vold

Det er sørgeligt, at der bliver lejlighed efter lejlighed til at tage dette spørgsmål frem. Nu fornylig har en imam i en moské på Nørrebro fremdraget de kendte vers fra den muslimske tradition om at slå jøder ihjel i forbindelse med en omtale af Palæstina-Israel-konflikten. Han er blevet politianmeldt af det jødiske samfund her i landet og har mødt forarget afstandtagen fra samtlige partier i Folketinget. Det burde jeg måske skrive om her på bloggen, men jeg tror nu, jeg vil vente, indtil der foreligger klarhed over, om imamen vil blive anklaget, hvad anklagen går ud på, og hvordan dommen kommer til at lyde.

Men der er nok andet at tage fat på under overskriften ”Islam og vold”. Her fornylig læste jeg i Kristeligt Dagblad om en bog, der er udkommet i Tyskland. Den består af ”Et stridsskrift i 95 teser” og hedder ”Står islam endnu til at redde?” Den indeholder en ”stridssamtale” mellem Hamed Abdel-Samad og Mouhanad Khorchide. Abdel-Samad er søn af en egyptisk imam, kom til Tyskland som ung og har forladt islam. Khorchide er troende muslim og lærer på et center for muslimsk teologi i Münster.

Jeg har på nettet fundet denne artikel, hvor de to diskuterer med hinanden, holdt i ave af en moderator. Og jeg må sige, efter at have læst denne forholdsvis lange artikel, at det er en fornøjelse at læse Abdel-Samads skarpe indvendinger imod muslimen. Ligesom det også er mere vedkommende at læse, hvordan en ”ægte” muslim forsøger at få islam og demokrati til at rime, i stedet for – som man plejer – at måtte nøjes med de altfor pæne danske religionshistorikere, der kun mener, som de gør, fordi de synes, vi skal være gode ved muslimerne.

Moderatoren, Stefan Orth, går lige på og hårdt og spørger Abdel-Samad, om han stadig holder fast ved den tese, han fremsatte for fem år siden, at islam er viet til undergang på grund af dens indbyggede selvmodsigelser.

Abdel-Samad henviser til, at den islamiske verden ikke synes at kunne regere sig selv. Uro og indbyrdes krige præger den, flygtninge kan ventes til Europa på grund af volden, og overfor Vesten er man skizofren: man foragter den vestlige verden på grund af dens vantro og umoral, men store skarer ønsker alligevel at komme til vestlige lande for at kunne erfare en smule menneskerettigheder og få et menneskeværdigt liv for sig selv og sin familie. ”Intetsteds i den islamiske verden er islam fri for islamisme … intetsteds er den fri for vold”.

Så er det Khorchides tur. Og han indrømmer, at en bestemt måde at læse de muslimske tekster på giver problemer. Men han gør også opmærksom på, at af de fire muslimske lovskoler er det kun én, der mener, at begrebet ”jihad” giver muslimerne lov til at føre angrebskrige mod ikke-muslimer, blot fordi de ikke er muslimer. Så der er altså flere måder at læse de muslimske tekster på. Det giver ingen mening at sige, at islam ikke har noget med vold at gøre, men det giver heller ingen mening at regne alle muslimer for potentielle voldsudøvere.

Han kommer i den forbindelse med en bemærkning, som er forkert; en viden om den parallelle kristne forestilling kunne have forhindret fejlen. Han hævder, at det er en kilde til voldsudøvelse, hvis man mener, at Gud på dommedag vil sende alle ikke-muslimer i helvede. ”For der er kun tale om en graduel, ikke en kvalitativ forskel, hvis jeg eliminerer et menneske her, eller Gud senere vil fordømme vedkommende i helvede”. Men det er kun indenfor den muslimske tradition, at der ikke er forskel. Der er masser af kristne, som har regnet med, at de fleste almindelige kristne vil ende i helvede, men som ikke af den grund mener sig berettiget til at slå disse ”pseudo-kristne” ihjel. Man efterlever indenfor så at sige alle afarter af kristendommen det femte bud ganske uafhængigt af, hvordan man ser på Guds dom på dommedag.

Han bliver så også spurgt om de forskellige voldssteder i koranen og svarer:

Koranen taler ikke for sig selv; Koranen er intet subjekt. Vi læser koranen og det afhænger af den til enhver tid gældende forståelse af teksten. Til forskel fra Hamid Abdel-Samad er jeg af den overbevisning, at kernen i voldsproblemet ikke er koranen.

-Jamen, hvad betyder det for de steder, der beretter om vold og også opfordrer til vold?

Jo, svarer Khorchide, man skal læse teksterne i deres historiske sammenhæng. F.eks. bruger både de lærde, der mener, at jihad berettiger til uprovokeret krig mod ikke-muslimer, og dem, der mener, at jihad betyder, at kun forsvarskrig er tilladt, den samme tekst, nemlig sura 2,190-193.

Derfor skal vi have klare kriterier, så vi ikke selekterer efter forgodtbefindende, og så enhver udsøger sig de vers eller den udlægning, der passer til hans opfattelse.

Hertil svarer Abdel-Samad:

Jeg kender godt de forskellige tydninger af koranen. Efter min opfattelse er der tale om en smuk afledningsmanøvre, når man siger, at der ikke findes ”den eneste islam”, men kun forskellige læsemåder. Nej, ”den eneste islam” findes virkelig. Den har en kerne, en stifterfigur: Muhammed. Og der er tekster, der betragtes som hellige tekster. ”Den eneste islam” lever ikke i de indelukkede rum, hvor teologer forfatter deres afhandlinger. ”Den eneste islam” forholder sig snarere til sit forbillede Muhammed, som har ført krig, og som lod mennesker halshugge. Han har først oplevet sit gennembrud ved hjælp af vold. Muhammed prædikede uden tilslutning 13 år i Mekka; knap nok nogen anerkendte hans budskab. Først da han havde en stærk hær, først da han begyndte at angribe karavaner, at føre krige, at skaffe sig krigsbytte, ændrede dette sig. Det er ikke for ingenting, at der er en sura i koranen, der hedder ”krigsbytte” og giver regler for enkelthederne. Først da kom der mennesker til i skarevis og ville have del i dette projekt, fordi det var givtigt. Det kan vi ikke skyde til side og nøjes med at tale om hermeneutik.

Dette er lige vand på min mølle. Jeg har bekæmpet de danske islam-eksperter ud fra de samme tanker, blot ikke så præcist. Abdel-Samad fortsætter med at bemærke om Muhammeds tid i Mekka, at det jo ikke er nogen særlig dyd at undlade at gå ind for vold, når man ikke har nogen magt, hvormed man kan bruge vold. Men efter denne voldsløse fase 1 i Mekka, kom en fase 2 med voldsudøvelse fra Medina, hvor så at sige en ”Islamisk Stat” blev etableret. Og den fase efterfulgtes af en tredje fase, hvor det gjaldt at ”rense” den arabiske halvø: alle jøder og kristne skulle ud.

Da muslimerne ikke havde nogen våben, var Gud fredens Gud. Da de fik nogen magt, gik Gud ind for krig, blot ikke altfor hårdt. Da muslimerne fik den absolutte magt, sagde Gud: Hug løs, halshug dem! Dette kan man godt forstå som en menneskelig udvikling, men det har ikke, det kan ikke have noget med Gud at gøre.

Læg mærke til udtrykket ”det kan ikke have noget med Gud at gøre”! Selv om Abdel-Samad anser sig selv for ateist, kan han udmærket tænke teologisk, dvs., gøre sig overvejelser over, hvad der ligger i gudstanken.

Khorchide prøver at slippe uden om disse beviser for Muhammeds magtanvendelse ved at hævde, at vi ikke véd ret meget om Muhammed. Der er vestlige historikere, der har hævdet noget lignende, og dem har muslimske lærde sædvanligvis set ned på. Men nu, hvor islam skal gøres demokratisk, kan de pludselig godt bruges.

Og så er det Abdel-Samad, der skal forsvare den almindelige muslimske antagelse: at Muhammed har eksisteret, at man med nogenlunde sikkerhed kan anbringe de forskellige koran-ord i deres historiske sammenhæng, og at den ældste biografi af Muhammed, Ibn Ishaqs, ikke kommer ud af ingenting, men har ret anerkendte kilder som baggrund.

Ja, han fortsætter med at kalde Khorchides forsøg på at relativere Muhammed og hans historiske eksistens for et trick. Men man kan ikke på den måde komme udenom, at 1½ mia muslimer verden over betragter Muhammed som et idealmenneske, hvis eksempel det gælder om at følge. Underforstået: der skal mere end løse formodninger fra lærde mænd til for at uskadeliggøre den binding, som nutidens muslimer føler til Muhammed.

Khorchide svarer naturligvis, at der ikke er tale om noget trick. Der er blot tale om, at man har modstridende kilder. Og i stedet for de suraer, der fortæller om fordrivelsen fra den arabiske halvø, findes der andre kilder, der fortæller, at der blot var tale om, at Muhammed lod 40 soldater, der havde deltaget i krig mod ham, henrette.

Så bryder Abdel-Samad ind: Der var ikke tale om nogen almindelig krig. Der var tale om, at Muhammed havde belejret en jødisk stamme; den overgav sig, og så hed det, at alle mænd blev dræbt, og kvinder og børn gjort til slaver.

Jamen, jamen, siger så Khorchide, det er den ene fortælling. Ud over koranen har vi også Bucharis hadith-samling, hvori der fortælles, at der var tale om jøder, der selv havde deltaget i krigen, det er begrebet ”Muqatelah”, der anvendes.

Her er jeg meget glad for, at det ikke er mig, der deltager i denne debat. For jeg aner ikke, hvad dette ord betyder. Men det gør Abdel-Samad:

”Muqatelah” betyder ikke ”alle, der har slået ihjel”, men ”alle kampduelige”. Altså alle kampduelige mænd skal slås ihjel, det vil sige: alle.

Det er altså svært at gøre Muhammed til en fredens mand. Og stillet overfor en vidende person som Abdel-Samad synes det at være helt umuligt. Interview’eren forfølger derfor ikke denne del af samtalen yderligere – mit gæt: fordi slaget er afgjort til Abdel-Samads fordel. Han spørger Abdel-Samad, om han ikke kan se noget positivt ved Muhammed-skikkelsen.

Og bevares, det kan han da godt, f.eks. er der ansatser til en sociallære i islam. Udmærket. Men hvordan kan man tro, at Gud selv gør sig til soldat mod sine egne skabninger, han har jo også skabt ikke-muslimerne. Fordi Muhammed fortæller således om Gud, overtrumfer de negative ting ved Muhammed langt de positive.

Og til sidst: på spørgsmålet om, hvordan man kan bekæmpe IS, svarer Abdel-Hamad, at enhver, der hævder, at IS ikke har noget med islam at gøre, forhindrer, at man kan bekæmpe IS. ”Man må bekæmpe IS med livets, livsglædens og frihedens kultur. Og med til begrebet frihed hører efter min mening, at man direkte kan angribe og kritisere koranen”.

Khorchide svarer på det samme spørgsmål ved som i de andre tilfælde at vige udenom; det nærmer sig direkte vrøvl, hvad han siger.

Mig forekommer denne debat at være ret afslørende: det er umuligt for selv den mest ihærdige muslimske demokrat at gøre islam til en ikke-voldelig religion. Man kan have aldrig så megen sympati for Khorchide – hvad forresten jeg selv har, for hvor ville det hele være meget lettere, hvis hans projekt lod sig gennemføre – men når han kun kan få ret ved at lave alle mulige krumspring, ved at tale udenom gang på gang, ved at lade sin egen opfattelse være en mulig tolkning af teksterne, så får den ikke mig til at ånde lettet op. Nej, Khorchide, vi har ikke med din tolkning nogen overbevisende anskuelse om islam som fredens religion; dertil er der alt for meget, der skal bortforklares.

Lad mig minde om den sudanesisk-amerikanske professor, An-Naim, se her, som ville tolke koranen ud fra en omvendt abrogationsmetode: det var, mente han, Mekka-versene, der skulle ophæve Medina-versene, ikke som almindeligt antaget, de voldelige Medina-vers, der skulle ophæve de fredelige Mekka-vers. Han har nu søgt at udbrede dette budskab gennem mange år, men hidtil uden den store succes.

Det vil sikkert gå Khorchide på samme måde.

Det er derfor, denne samtale er så givende. Den så at sige tvinger os vestlige mennesker til på det åndelige plan, eller i vore samtaler med muslimer, at stille dem overfor et valg: Enten følge Muhammed og hans koran på normal menneskelig vis; så er det umuligt at undgå at ende som IS. Eller også vælge at leve som frie mennesker, der går ind for demokrati og ytringsfrihed; så må man forsage Muhammed, alle hans gerninger og alt hans væsen.

Om man så ender med at blive ateist eller man foretrækker at blive kristen, det må tilfældet afgøre. Som kirken har optrådt indtil nu, er det første nok det mest sandsynlige.

Reklamer
Udgivet i Islam | Tagget | 2 kommentarer

Fra tidebønner til salmesang

Den fremmede Luther 28

Som jeg før har nævnt, er jeg i anledning af Luther-året i færd med at oversætter Luthers romerbrevsforelæsning fra 1515. Jeg har lagt hele den latinske tekst ud på nettet, suppleret med så stor en del af den danske oversættelse, som jeg indtil nu har lavet, se her. Undervejs opdager jeg mange pudsige ting.

Det viser sig f.eks., at det angreb på munkenes tidebønner, som Luther kommer med i sit store og indflydelsesrige skrift ”Om munkeløfterne” fra 1522, har en forløber i romerbrevsforelæsningen.

Luther er i færd med at udlægge Rom 12, 12, ”Vær vedholdende i bønnen”, og her siger han:

Dette siges imod dem, som læser salmer uden at hjertet er med i det. Og man kan frygte, at de kirkelige bønner i dag mere er en hindring end en hjælp. For det første, fordi vi krænker Gud mere, når vi læser uden at hjertet er med, sådan som han siger: ”Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig” (Matt 15,8). For det andet, fordi vi udfører den slags sikre bedrag, som om vi beder i sandhed. Og således har vi aldrig rustet os til det sande studium af bønnen, men når vi beder disse bønner, mener vi, at vi har bedt, og at vi ikke skal bekymre os yderligere. Hvilket er en forfærdelig fare. Og for dette modtager vi fra folket både ophold og underhold, og vi fortærer det i lediggang og sikkerhed. (Se her).

Det er munkenes tidebønner, han omtaler med disse ord. Som bekendt skulle munkene på faste tider i døgnet møde op i deres kirkes kor og bede eller synge bestemte på forhånd fastlagt bønner, taget fra enten Davids Salmer eller fra Det ny Testamente. På Luthers tid blev de sunget på latin, hvilket jo ikke har gjort Luthers anklage her mindre aktuel, for hvordan kan man have hjertet med i noget, der ikke er talt på ens modersmål.

Oven i købet, føjer Luther til, mener vi – og på dette tidspunkt er han jo selv helt og fuldt med i dette ”vi” – at vi dermed tjener menigheden, vi får jo i hvert fald både ophold og underhold.

Han fortsætter:

Derfor er det ord ”vedholdende” et opvækkende ord, som alle, ikke mindst de kirkelige, skal lægge mærke til og bæve for. For det betegner, at bønnens gerning skal gennemsyre os.

Bønnen kan nu forstås om den rent ydre bøn, fremsagt til de bestemte tider i klostret:

Bønnen forstået som den ligefremme, hørlige bøn, hvor man alene er optaget af ordene, sådan som nonnerne og andre beder, de, som blot er lægfolk og ikke forstå noget, ikke engang fadervor. Og dette er ikke i højere grad en bøn, end det ydre er det egentlige, det vil sige: ifølge sin natur er det ikke en bøn efter den egentlige betegnelse, men kun noget ydre, hvorigennem også enhver anden gerning kan kaldes en bøn.

Men kan man kalde det en bøn? synes Luther at indvende. For den, der som nonner og lægfolk beder uden at forstå ordene, kan jo ikke siges dermed at fremføre en anmodning for Gud eller at have et ønske, som man lægger frem for Gud. Men selv om der således ikke efter en strenge ordbetydning er tale om en bøn, skal den ikke forkastes:

For at bede således er kun en erstatnings-lydighedshandling, som gennemfører noget gudvelbehageligt. Den slags bøn skal ikke fordømmes, for den er, udover, at den er en lydighedshandling, på mange måder god. For det første, fordi den driver djævelen på flugt, hvis den fremsiges i hjertets enfoldighed, dvs., hvis man ”lovsynger med ånden” (1 Kor 14,15), og helligånden er forenet med den.

Men det er dog bedre at forstå de ord, hvormed man beder:

Så er der den intellektuelle lovsang, hvor man lægger mærke til betydningen og forståelsen af ordene. Den lovsang er de mere lærde og forstående forpligtet på, idet de udøser deres evner for Gud. Den åndelige eller følelsesmæssige forståelse er den, hvor man berøres af ordenes følelser eller ånd, hvor man græder med de grædende og glæder sig med de glade, jubler med de jublende og tilpasser sig hver bevægelse i ordene. Dette er den sande bøn. Om disse to siger apostelen i 1 Kor 14,15: ”Jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden”. ”At lovsynge i ånden” kalder han den ordrette opmærksomhed uden forståelse, dog med tilknyttede følelser, som de fromme nonner eller de uvidende lovsynger, ”at lovsynge med forståelse” kalder han det, når man har en forstående opmærksomhed; men den kan forekomme både uden ånd og med ånd. Den åndelige bøn er forstandens, ja åndens ophøjelse til Gud. Det er den bøn, om hvilken han siger: ”vedholdende i bønnen”. Derigennem udtrykker han, at de kristne bør have hyppige og ordensmæssige bønner.

Hvad er nemlig bøn?

Her sker der nemlig det, at ”himmeriges rige bliver stormet, og de fremstormende river det til sig”. (Matt 11,12). For bønnen er efter min bedømmelse åndens konstante opløftende stormen ind på Gud, ligesom et skib sejler op mod flodens kraft.

Og hvad er de kirkelige bønner?

Kirken forpligter til at have den ydre opmærksomhed, dvs., til at udtale de enkelte ord, men ikke til at forstå eller til at berøres følelsesmæssigt, det hører kun den enkelte til. For kirken kræver og forudsætter en almen følelsesberøring. Og det står ikke i dens magt at forlange forståelse eller at den enkelte skal berøres følelsesmæssigt, den giver kun lejlighed til det med sit bud.

Så langt, så godt! Men i det sidste, han skriver om dette skriftord, kommer han, såvidt jeg har forstået, ind på den forestilling, at munkene med deres bønner mener, at de fremskaffer overskydende gode gerninger, en tanke, som Luther senere kommer til at vende sig voldsomt imod. Og den tanke passer overhovedet ikke med det, han hidtil har skrevet.

Så på en måde er der allerede her lagt op til det angreb på munkevæsnet, han kommer med i ”Om munkeløfterne”.

Her hedder det om munkenes tidebønner, at det er ulykkeligt altsammen:

Det sker nemlig ikke af lyst til at lære eller formane, men bare af lyst til at gøre det. For at have læst sådan, at have sunget sådan, at have råbt sådan er tilstrækkeligt for dem. Denne gerning er det, man ønsker, og den kaldes så dyrkelse af Gud. Men hvad der læses eller synges, eller hvorfor det læses eller synges, det er der ingen, der tænker over, og der er ingen profet, der kan udlægge og lære. Og videre: For at de ikke skal være dovne i denne bemærkelsesværdige gudsdyrkelse, hengiver de sig til bekymring og omsorg for at læse og synge korrekt, at udtale ordene ret, at gøre de rette pauser, at afslutte ordentligt, at passe godt på, idet de tager vare på det ene, at der kan læses og synges godt, hengivent og rosværdigt. (Se her).

Og det, der dog i 1515 blev betragtet som nogenlunde rosværdigt: at de ulærde sang med på latinen, selv om de intet forstod, det gør han i 1522 nar af:

Hvis (som Paulus siger) der kom nogen vantro ind til dem, mens de brøler, mumler, råber, og så, at de hverken profeterede eller bad, men kun, som de plejede, blæste luft igennem organernes rør, som de efter fælles råd samordnede, og ganske enslydende fremstillede sig, mon så ikke han med god ret ville sige: Hvilket vanvid? Hvad er det nemlig andet end rør og fløjter, som Paulus siger ikke giver nogen forskel på stemmerne, men kun lyder i luften, ikke anderledes end hvis nogen stiger op på en forhøjning og deklamerer, og gennem en hel time taler fremmede ord til folket, hvilket ingen forstår. (Se her).

Hvad er det, der har afstedkommet denne ændring i Luthers syn på den menneskelige sang?

Det er, må man sige, den reaktion på de 95 teser, som han mødte fra papisterne, en reaktion, der i 1520 fik ham til at erklære, først for sig selv, siden i al offentlighed, at paven var antikrist. Nu var køb af aflad, uforstående tidesang, munke- og præstecølibat ikke mere uskyldige ting, som han godt kunne affinde sig med, nu var det djævelens værk, for det var jo djævelens selv, der i pavens skikkelse havde sat sig på kirkens ledelse og gennemført disse ukristelige ting. Nu gjaldt det derfor om at vende tilbage til den ældste kirkes traditioner, og dem læste man om i skriften, f.eks. i 1 Kor 14, som anført ovenfor, og i Kol 3,16, hvor der direkte opfordres til salmesang.

Ganske vist formanede Luther til mådehold, da han i marts 1522 vendte tilbage til Wittenberg. Han ville ikke gå hurtigere frem, end at folk på gaden kunne følge med og acceptere det. Gudstjeneste på latin blev derfor genindført med vekselsang af kor og præst, men mere og mere af gudstjenesten kom efterhånden til at foregå på tysk.

Og så meldte sig jo spørgsmålet, om ikke også sangene skulle være på tysk. Hvordan det nøjagtigt er gået til, er ikke helt til at vide, men i et forord til ét af de salmehæfter, der fremkom omkring 1524, skriver Luther, at man med de salmer giver ungdommen noget andet at synge end drikkeviser og skæmteviser. Det kan være derfor, man griber til det middel at skrive versinddelte salmer, som kan synes vers for vers på den samme melodi, anderledes altså end den gregorianske sang på latin, som man var vant til i kirken.

Hvorom alting er, det var i hvert fald et særdeles heldigt træk. Næsten mere end noget andet, har salmesangen været med til at befordre og beskærme den lutherske tro og lære.

Luther selv havde i juli 1523 skrevet et langt digt til sine klosterbrødre i Holland, se her. Det er indlagt i et åbent brev og er ikke en almindelig salme, for det genfortæller det, der skete i Bruxelles, hvor to af hans ordensbrødre blev brændt på bålet som kættere, så til kirkebrug er det måske mindre egnet. Men det viser, at Luther så sandelig behersker ikke blot prosakunsten, men også versekunsten.

Alligevel mente han ikke, at han var den rette til at skrive salmer til menigheden. Men efter forgæves at have opfordret andre af wittenbergerne besluttede han sig til selv at gøre en indsats, og så fik vi salmerne ”Nu bede vi den Helligånd”, ”Af dybsens nød” og flere andre.

Og med denne salmesang kan det ideal gennemføres, som han skrev om i romerbrevsforelæsningen: at vi kan lovsynge med ånden, men også lovsynge med forstanden, at bønnen i salmen kan blive en virkelig bøn, fordi vi véd, hvad vi beder om, at den luft, vi blæser gennem organernes rør, ikke bliver styret af en robot, der ingenting véd og ingenting forstår, men af et menneske, både når det er i tvivl og anfægtelse, og når det synger ud af glæde og jubel.

Udgivet i Historie, Luther | Tagget | 1 kommentar

Hvor er den ægte islam?

Dette ret relevante spørgsmål skal jeg her forsøge at besvare ud fra to tekster, den ene skrevet af en muslim, den anden af en vestlig journalist.

Muslimen er en skribent, som selv har været udsat for forfølgelse fra muslimske stater. Hans navn er Iyad el-Baghdadi, ikke at forveksle med kaliffen i IS, der jo også hedder noget med Baghdadi. Han var særdeles aktiv i det arabiske forår i Egypten, var fjendtlig stemt overfor først Mursi, senere al-Sisi, hvorfor han så sig nødsaget til at flygte til forskellige muslimske stater. Disse ville dog heller ikke have ham, og han er nu endt i Norge, hvilket nok er grunden til, at den norske avis Aftenposten har bedt han skrive nogle artikler om, hvordan islam kan ændres i mere demokratisk retning, se én af artiklerne her. For Iyad er demokrat om en hals.

Desværre må jeg sige, at efter at have læst hans artikel – og flere andre tidligere artikler af ham – finder jeg hans anbefalinger mere forhåbningsfulde end realistiske. Såvidt jeg kan skønne, ligner hans standpunkt i betænkelig grad det, som diverse danske religionshistorikere indtager: der findes ikke nogen rigtig eller ægte islam, for islam er, hvad nutidens muslimer gør det til, ganske bortset fra, hvad historievidenskaben fortæller os om koranen og Muhammed.

Hos ham kommer det blot til udtryk på en mere modsigelsesfyldt måde: Han påpeger, at islam lige fra begyndelsen har haft forskellige tolkninger, også forskellige tolkninger af koranen. Men senere hedder det, at denne første islam var præget af indbyrdes kampe. Og ærlig talt, hvad skal vi så med oplysningen om, at den første islam ikke var en éntydig størrelse? Det, vi efterlyser, er jo en islam, som tåler andre tolkninger ved siden af sig uden at prøve at gøre muslimer med disse tolkninger et hoved kortere.

Dernæst forsøger han at gøre op med forestillingen om, at der findes en bogstavtro tolkning af koranen, som alle må bøje sig for. Som én af grundene imod denne forestilling anfører han:

Den reduserer Koranen til en lovbok hvor en diktator-gud gir eksplisitte instrukser til utenkende vesener som skal følge dem uten spørsmål. Men en rettferdig og klok gud ville akseptert og respektert de evnene som gud hadde utstyrt oss med.

Som den muslimske filosofen Ibn Rushd sier: «Det er utenkelig at Gud ville gi oss fornuft og deretter gi oss en religion som går mot fornuften».

Hvad Ibn Rushd siger, er sandt: det er ganske rigtigt utænkeligt, at Gud ville give os fornuft blot for at fratage os den bagefter. Men det er ikke desto mindre det resultat, man kommer til overalt, hvor man vil hævde, at Gud er en lovgud, der giver instrukser til os mennesker (utænkende væsener), som vi skal følge uden spørgsmål. Dette kan lettest eksemplificeres ved påbudet om omskærelse og forbudet mod svinekød. Ingen af delene har nogen fornuftig begrundelse. Men Gud – altså den muslimske gud – påbyder det alligevel, hvorved han sætter vores fornuft ud af kraft. Spinoza har på udmærket vis gjort rede for forskellen mellem fornuftbaseret læring og blind tro på åbenbaringen, se her.

Forøvrigt blev Ibn Rushd, som vel nok var islams største filosof, en filosof, som var med til at gøre Aristoteles kendt i den latinske verden, tvunget til at gå i eksil, da den fyrste, der beskyttede ham, døde.

Så nej, el Baghdadi kan ikke hjælpe os. Hans forsøg på at gøre islam demokratisk, se dette citat:

Det er på tide at muslimer som tror på frihet, menneskerettigheter, rasjonalisme og humanisme blir like taleføre og effektive til å fremme sitt syn og nå frem til andre som de dogmatiske, illiberale ekstremistene er i dag.

.. må siges at være slået fejl, ja mere end det: at være et forsøg, der aldrig vil kunne lykkes.

At det aldrig vil kunne lykkes, understreges af en meget lang, men også meget interessant artikel i The Atlantic, som journalisten Graeme Wood har skrevet, se her.

Wood har anvendt megen tid på at interview’e en række salafister, som enten er direkte tilhængere af IS, eller – hvis de bor i Vesten, hvor de kan blive anklaget for noget sådant – kringler rundt om de tanker, som IS fremfører. Og Woods tese er, at vi for at kunne bekæmpe IS – og altså bekæmpe dem ikke blot på slagmarken, men også ideologisk – er nødt til at kende deres ideologi.

Og den lægger de ikke skjul på, forklarer han. De siger åbent, at islams genfødsel efter deres mening forudsætter, at man så troværdigt som muligt efterligner profeten selv i hans kamp for at fremme islams sag, også hvor dette fører de rene bestialiteter med sig.

Når f.eks. al-Adnani, en talsmand for IS, siger, at muslimer i de vestlige lande skal finde en vantro, smadre hans hoved med en sten, forgifte ham, kører ham over med en bil og ødelægge hans afgrøder, så lyder det i vestlige ører som en sær blanding. Men i en muslims ører kan det give udmærket mening. For dette med at ødelægge afgrøder, forklarer Wood, er noget, muslimer kun har tilladelse til, når de er i en forsvarsposition. I en sådan position skal muslimerne være nådesløse og ubarmhjertige.

(Jeg noterer mig i forbifarten, at IS altså opfatter sin position som svag).

Men ”nådesløs og ubarmhjertig”? Hvis IS opfører sig sådan, så er de da uislamiske, mener både vi og de moderate muslimer.

Det er her, vi tager fejl. Det er her, også de moderate muslimer tager fejl. Wood henholder sig til Bernard Haykel, en af de fleste anerkendt kender af muslimske forhold, og citerer ham for at sige, at muslimer, der anser IS for at være uislamisk, typisk er forlegne og politisk korrekte og har en dunblød opfattelse af deres egen religion, en opfattelse, som fornægter det, som deres religion i historisk og juridisk henseende har krævet.

For det er jo det mærkelige ved IS, at alle de uhyrligheder, som de foretager sig og som de praler af, er uhyrligheder, som de muslimske tekster selv fortæller om og selv praler med, når de beskriver Muhammeds gerninger.

Det må da også de muslimske lærde, som Wood har interview’et, indrømme, for nogles vedkommende med stolthed, for andres med forlegenhed, at både IS’s praksis med slaveri, med korsfæstelse som straf, med halshugninger, med behandlingen af de kristne, osv., osv., har rod i Muhammeds egen praksis. Så hvis IS vil være salafister – og salafister er den muslimske retning, der vil lade Muhammeds og de første muslimers praksis være retningsgivende for deres handlinger – så handler de fuldt ud islamisk korrekt.

Men mere end det.

IS har oprettet et kalifat, og IS har taget en række apokalyptiske overbevisninger til sig.

Kalifatet først!

Skal kalifatet oprettes på ny – det blev afskaffet af Kemal Atatürk i 1923 – så må de rettroende muslimer besidde et landområde. Da det blev tilfældet, specielt efter erobringen af Mosul, blev det naturligt, ja påkrævet at genindføre kalifatet, hedder det hos Wood.

Denne påstand viser for det første, at IS ikke betragter de muslimske lande som sandt muslimske. De er alle i alt for høj grad præget af vestlig tankegang til, at de kan opnå den anerkendelse fra IS’s side.

Men den viser for det andet, at noget af det spændende ved den udryddelseskamp mod IS, der foregår for øjeblikket – med ganske stort held jo – er, om kalifatet kan springe over til andre landområder, når IS’s område er gået tabt for det nuværende kalifat. Der er muslimer i Libyen, der har anerkendt IS som et kalifat, det samme har Boko-Haram i Nigeria. Hvad vil de gøre, når IS er nedkæmpet? Det overvejer Wood desværre ikke, måske fordi det var for usandsynligt et scenarie at regne med, da han skrev sin artikel.

En del vestlige kommentatorer har udtalt, at vi ikke må tro, at IS er besejret, blot fordi vi har taget deres landområde fra dem. Men hvis det, som Wood hævder, er en betingelse for et kalifat, at det hersker over et landområde, og hvis det ikke hører med til teorien om kalifatet, at det kan springe over til andre steder og herske derudfra, så vil IS’s tiltrækningskraft overfor muslimer mindskes betragteligt, hvis kalifatet falder.

Dette med, at IS stiller krav til om et landområde som betingelse for kalifatet, er også, hvad der adskiller IS fra al-Qaida.

Og måske også IS’s hengivenhed for apokalyptikken udgør en forskel mellem de to.

IS’s blad hedder Dabiq. Og Dabiq er navnet på en slette lidt nord for Aleppo. Her påstår en gammel tradition, at det afgørende slag mellem ”Rom” og muslimerne vil finde sted engang i endetiden. Og da IS hævder, at endetiden er nær, er det naturligt, at de griber fat i den slags traditioner. Således hed det i én af de videoer, der viste drabet på en amerikaner: ”Her er vi, i færd med at begrave den første amerikanske korsfarer i Dabiq, nu venter vi ivrigt på, at resten af vore fjender skal komme”.

Ærlig talt, det lyder lidt overmodigt. Men det er muligvis noget, der hører de apokalyptiske traditioner til. Jeg nævnte for nogen tid siden, hvordan én af gendøberne i Münster i 1534 helt alene red ud til den belejrende hær i tillid til, at Gud ville gribe korporligt ind og redde ham. Hvad han dog ikke gjorde, se her. Man spørger sig selv, om det er den samme tillid til Guds indgriben, der præger disse muslimer.

Endelig skal nævnes, at Wood også har interview’et den forholdsvis kendte islamist, Anjem Choudary, der bor i Storbritanien og har fået sit pas inddraget, så han ikke kan drage til Syrien i kamp. Han forsøger at opretholde traditionerne fra islams storhedstid, bl.a. nævner han, at kaliffen er forpligtet på at føre krig mod islams fjender, at den store brutalitet nærmest er udtryk for barmhjertighed, fordi krigen så bliver afsluttet des hurtigere, at islamisk lov kun tillader fredstraktater, der varer i ti år, og at der ikke gives tilladelse til oprettelse og anerkendelse af nogen grænse.

Altsammen noget, der kan aflæses af islams historie, mens islam endnu var en magtfaktor, der kunne stå sig mod de europæiske magter, men som de sidste to-tre hundrede års muslimske magter klogeligt har undladt at håndhæve.

Og så til sidst: Hvad skal vi stille op med alt dette? Hvordan vi skal handle overfor IS, er allerede ved at blive afgjort, og altså afgjort på slagmarken, men hvordan skal vi imødegå truslen fra alle de andre voldelige udgaver af islam, som enten er opstået eller vil opstå i kølvandet på IS’s nederlag?

Jeg vil mene, vi skal benytte os af håneretten, omend nok kun i modificeret form.

Man siger indenfor fodboldverdenen, at det vindende hold har fået håneretten overfor det tabende hold. Overfører vi det til forholdet mellem islam og kristendom, skulle det betyde, at vi i den kristne verden gennem vor overlegne militære styrke skulle have erhvervet retten til at håne vore muslimske medmennesker for deres svaghed. Jeg véd ikke af, at vi fra vestlig side nogensinde har benyttet os af denne ret, og det er sådan set heller ikke umiddelbart min tanke, at vi skal gøre det fremover. Men man må kunne gøre det overfor IS, som jo netop proklamerer, at med dem og det kalifat, de har genoprettet, vil den militære magt med sikkerhed skifte til fordel for islam.

Var det ikke en idé at sige om dem: ”Hør en loppe gø!” Én ting er at kunne slå de forskellige mellemøstlige stater militært, noget helt andet er at kunne slå de europæiske stater, for ikke at tale om USA. Og man må vel også sige, at noget af det, der har betinget IS’s fremgang, er de mange modstridende interesser, der gør sig gældende i Mellemøsten.

Wood refererer Choudary for at sige, at lande som Saudi-Arabien kun har gennemført den ene halvdel af sharia-lovgivningen, nemlig den, der betyder hårde straffe, såsom halshugning og håndafhuggelse. Den anden del, der betyder fri logi, mad og klæder for alle, har de ikke gjort noget ved.

Her lyder det på Choudary, som om den sande og fuldstændige gennemførelse af sharia er lig med gennemførelsen af et socialistisk samfund. Men selv om han føjer til, at den, der har lyst til at øge sin indkomst ved at tage et arbejde, naturligvis har lov til det, synes han at have meget løse forestillinger om den økonomi, der skal ligge bag uddelingen af fri logi, mad og klæder.

Han har muligvis som vi andre gennem Åsne Seierstad eller ad andre veje hørt om de goder, der har kunnet blive de fremmede krigere til del i IS’s område. Men han har vist ikke spekuleret stort over, hvor al den mad, alle disse klæder og alle disse andre goder skal komme fra. Hidtil har vel IS kunnet skaffe sig penge ved illegalt at sælge olie fra deres kilder, men når de bliver erobret, når IS må nøjes med den mad, de selv kan skaffe sig fra deres yderst sparsomme landbrugsområder, hvad så? Vil de så ikke blive sultet ud, hvis de da ikke bliver slået militært, før det sker?

Må man ikke også, realistisk set, spørge, om IS har noget at have sit store praleri i, om der kan blive ved med at ligge militær styrke bag alle de store ord; jeg mener, noget af det, der afgjorde Anden Verdenskrig, var, at USA’s og USSR’s industrielle kapacitet langt overgik Tysklands. Der skulle hele tiden produceres tanks til erstatning for dem, der blev skudt i stykker. Der skulle hele tiden trækkes nye soldater ind i krigen til erstatning for dem, der blev dræbt. Det kunne Tyskland ikke klare i længden. Og hvis IS insisterer på at fastholde et landområde, og hvis de vil bekæmpe alle naboerne med rigtige menneskevåben, så skal de jo kunne fremskaffe sådanne våben, og så skal de kunne købe ammunition til disse våben. Isolerer man dem økonomisk, har de ikke mulighed for at føre krig. Det har andre oprørsbevægelser fundet ud af, derfor er de gået over til guerilla-krigsførelse.

Nej, ligefrem håne muslimerne for deres tro, det skal vi vel ikke. Men påpege, at det menneskesyn, der udspringer af islam, fører et stillestående samfund med sig, det må dog være tilladt. Og hævde, at muslimerne, hvis de i en fanatisk lydighed overfor det, de opfatter som Guds bud, søger at kopiere Muhammeds gøren og laden, sætter al fornuft ud af kraft, det må vi dog også kunne gøre, for det er jo, hvad vi kan se hos IS og hos de muslimske stater i det hele taget: IS vil absolut bekrige alle sine naboer, men lider nu nederlag; og de muslimske stater har været de vestlige underlegne igennem efterhånden mange århundreder. Skulle det ikke demonstrere, at vestlig frihed er mere effektiv end muslimsk kadaverlydighed?

Men ikke desto mindre var det altså kadaverlydighed, Muhammed anbefalede, lydighed, der adlyder uden at kunne forstå. Og opdrætter man en række mennesker i de muslimske miljøer, som uden begrundelse retter sig efter omskæringsregler, spiseregler, kønssegregation, fastetider, m.m., så opdrætter man altså mennesker, der ikke vil standse ved disse fredelige ting, men gå videre den dag, de opdager, hvordan Muhammed bar sig ad, gå videre med fjendtlighed mod os vantro, isolation i særlige muslimske områder, fornægtelse af alt vestligt, vestlig videnskab, vestlig samfundsopfattelse, vestlig kønsligestilling, og – som kronen på værket – tilslutning til IS, sålænge den størrelse forefindes.

Man må derfor anbefale el-Baghdadi (den fredelige el-Baghdadi) at forlade islam og enten blive kristen eller ateist. For den vej, han anbefaler muslimer at gå: ”at muslimer som tror på frihet, menneskerettigheter, rasjonalisme og humanisme blir like taleføre og effektive til å fremme sitt syn og nå frem til andre som de dogmatiske, illiberale ekstremistene er i dag”, ender blindt, eller endnu værre: ender hos IS.

Udgivet i Islam, Uncategorized | Tagget , , | Skriv en kommentar

Han tror på Gud – men véd det ikke selv

Midt i et interview med den franske ambassadør den 6-5 stillede Flemming Rose sit ”offer” et ret usædvanligt spørgsmål: ”Tror De på Gud?”

Ambassadøren tog det meget pænt. Han mente ikke selv, at han troede på Gud. Men han kunne ikke nægte, at en form for beundring kunne gribe ham, når han betragtede en blomst: denne fuldendte form, denne ubeskrivelige farve, for slet ikke at tale om den betagende duft, alt det kunne han ikke nægte gjorde det nærliggende at tro på en god skaber.

Karakteristisk for vor tid var det nok naturvidenskaben, der forhindrede ambassadøren i ligeud af sige, at han tror på Gud. For det synes at være naturvidenskaben, der har fjernet Gud fra den plads som skaber, som han ellers har indtaget fra Arilds tid.

Men hvad var det, vi sang her den 4. maj?

”Men du, som styrter de stoltes rige/ og løser fangne af bolt og bånd/ dig flyver hjerternes tak i møde/ vor skæbne er i din stærke hånd”.

Her er det ikke Gud som skaberen, vi synger vor tak til, men Gud, som den, der har menneskers hjerter og tanker i sin hånd, Gud, som den, der får riger til at blomstre og gå under. Tror vi da på den Gud? Er han nemmere for os at tro på end ham, der synes at blive udkonkurreret af naturvidenskaben?

Én ting er jo, hvad vi tror på og føler i en overstadig stund, hvor mørklægningsgardiner brændes af, hvor vi lukker vor butik og sætter et skilt i vinduet, som alle umiddelbart forstår ”Lukket paa Grund af Glæde”; noget andet er, hvad vi tror og føler, når hverdagen igen melder sig med alle dens menneskelige beslutninger, fejltagelser og heldige indfald i en skøn blanding, hvor er så Gud henne i det? Har han så noget at sige i en sådan politisk suppedas?

Ja, det mærkelige og ret utrolige ved interview’et med den franske ambassadør er, at netop denne samfunds-Gud tror han på. Blot véd han det ikke selv.

Jo, for interview’et fortsatte jo. Det, Flemming Rose var ude efter, var, om det, ambassadøren havde oplevet, havde fået ham til at ændre opfattelse. Den franske ambassadør var jo til stede, da terroristen Hussein skød og dræbte ved Krudttønden i februar 2015. Han havde selv følt dødens nærhed, da der blev skudt. Han havde selv erfaret, hvad det vil sige at være i livsfare. Og kunne han efter en sådan nærkontakt med en terrorist stadig mene, at det rigtige var at gå frihedens vej, kunne han stadig anse den franske laïcité som det rigtige svar på samfundets udfordringer, det samfund, der rummede så mange muslimer?

Og ja, det kunne han. Og så fik vi et stringent forsvar for den franske samfundsmodel, ikke et forsvar, der betragtede den som kun en fransk model, men et forsvar, der fremholdt den som et ideal for verden. Det, man gjorde i Frankrig, hvor man skelnede mellem personen ”muslimen” og ideologien ”islam”, hvor man beskyttede personen, men ikke ideologien, hvor enhver havde lov til ustraffet at argumentere imod enhver anden, uanset, hvilken religion han havde, og uanset, om han slet ingen religion havde, hvor man kunne gøre grin med enhver ideologi mod, at andre kunne gøre det samme med den ideologi, man selv var tilhænger af, dette franske samfundsideal drømte han ikke om at sige undskyld for, ingen undskyldning til dem, der følte sig gået for nær af satiren, ingen undskyldning til dem, der blev krænket, fordi nogen nedgjorde deres tro, ingen undskyldning, fordi man i Frankrig fastholdt et sekulært samfund med plads til alle religioner, der ville give andre religioner en tilsvarende plads!

Alt det var jo et strålende ideal for verden. Man så op til den franske samfundsmodel fra alle dele af verden. Kun de direkte diktatoriske styrer vendte sig imod al den frihed, der dér var tale om, men det var jo sig selv talende nok.

Og ikke sandt, allerede her ser man en skjult tilslutning til den Kristus, der hævdede, at hans rige ikke var af denne verden og som bad sine tilhængere om at give kejseren, hvad kejserens var, og Gud, hvad Guds var. Men han kom tættere på kristendommen end dette. Han kom sågar tættere på end de fleste hverdagskristne i Danmark. Og så sandelig også tættere på kristendommen end professor dr. teol. Anders Klostergaard Petersen, der vil tilbageholde sandheder om islam for ikke at tage muslimers stolthed fra dem.

For interview’et fortsatte.

Om det lige var Flemming Rose, der provokerede ham, eller han selv fremkom med udtalelserne – jeg husker det ikke så nøje – men udtalelserne kom, de udtalelser, hvor han opfordrede os europæere til at være stolte af vore frihedstraditioner, til at fastholde dem for enhver pris, også den pris, der hedder døden. Ja, han sagde det lige ud: Når vi står overfor muslimske terrorister, står vi overfor en dødskult, en livsholdning, der elsker døden højere end livet, men netop på det punkt, der hedder viljen til at sætte livet på spil, må vi udkonkurrere muslimerne. Vor livsholdning, vor kærlighed til det liv, vi lever med hinanden og vore muslimske landsmænd i frihed, den holdning og det samfund, den skaber, er vi ikke blot stolte af, nej, den elsker vi så højt, at vi vil sætte livet ind for den.

Og så hører man pludselig ord, som er den reneste 24 karats kristendom. Så lyder der fra denne sekulære franskmand en holdning, som vi hverdagskristne her i Danmark kan spejle os i og søge at leve op til.

Nej, vi skal naturligvis ikke give os til at gøre grin med Muhammed igen! Vi skal naturligvis ikke for enhver pris prøve at krænke muslimernes såkaldte religiøse følelser. Men vi skal ikke blive ved med at tie stille med det, vi tror på. Vi skal ikke stadig holde mund med vor stolthed over det samfund, vi og vore forfædre har skabt. Vi skal som den mest naturlige ting i verden kræve af vore muslimske landsmænd, at de retter ind efter vore sekulære idealer, opgiver de dele af deres religion, der ikke kan forenes med vore idealer, eller forlader vort samfund.

Nå ja, Flemming Rose sluttede udsendelsen med at sige, at han ikke var sikker på, at han selv ville gå så langt som ambassadøren her i retning af at ofre livet. Og sandt nok, vi danskere plejer at være lidt mere tilbageholdende med de store ord, og givet er det, at selv jeg, der dog har arbejdet en del med martyriets problematik, nok vil kunne sige, at vi skal elske vor frihed så højt, at vi vil sætte livet til for den, men samtidig inderligt håbe, at jeg ikke selv er inkluderet i det ”vi”, der kommer til at sætte livet til.

Og dog synger vi allesammen – også den fjerde maj – den sang, som i sin tid gav vore frihedskæmpere mod, når de skulle henrettes:

Kæmp for alt, hvad du har kært/ dø, om så det gælder/ da er livet ej så svært/ døden ikke heller.

Og vi synger den vel, fordi vi ét eller andet sted må give sangen ret.

Udgivet i Islam, Samfundsforhold | Tagget , | Skriv en kommentar

Supplement påkrævet

Den fremmede Luther 27

Jørgen Nybo Rasmussen har den 3-5 en længere artikel i Kristeligt Dagblad, hvori han hævder, at den danske reformationshistorie aldeles ikke, som mange vist tror, er præget af en glidende overgang fra katolicisme til lutherdom, men i stedet var præget af vold og magtkampe, se her.

Nybo Rasmussen er én af de katolikker, som jeg mener, man må have respekt for. Da jeg i sin tid gjorde lidt ud af franciskanernes historie her i landet – jeg var jo ansat ved en tidligere franciskanerkirke – trak jeg meget på hans store viden om tingene. Når jeg alligevel mener, at hans artikel kræver nogle supplerende betragtninger, skyldes det, at han tilsyneladende har ladet sig forlede af de noget forenklede spørgsmål, der let kan dukke op, her spørgsmålet: Var den danske reformation præget af vold eller var den ikke?

Han omtaler først reformationen i Haderslev. Og det er sandt nok, her blev reformationen gennemført ”fra oven”. Hertug Christian, kong Frederik den Førstes søn, havde i 1521 været Holstens udsending i Worms, hvor han havde oplevet Luthers frygtløse optræden. Det havde gjort ham til overbevist lutheraner. Og det var derfor, han brændte af iver efter at gøre noget luthersk, hvilket han så fik lejlighed til, da han i 1524 blev gjort til statholder over Haderslev. Så hvad Haderslev angår, er det korrekt nok at spørge, som Nybo Rasmussen gør: ”Hvor var folket henne i alt dette?”

Det spørgsmål får man til gengæld svar på, når talen kommer til de to andre byer, Nybo Rasmussen nævner: Viborg og Malmø. Om Hans Tausen i Viborg fortæller han således, at den kirke, han først prædikede i, Sct. Hans kirke, var for lille til de mange tilhørere. Så altså: Her har vi folket. Det har han fra den såkaldte gråbrødrekrønike, se her. Den samme krønike fortæller det samme om forholdene i Malmø, se her, også her måtte den lutherske prædikant, som hed Claus Mortensen, flytte til stadig større kirker, fordi folk flokkedes om hans forkyndelse.

Man bør nok også supplere den oplysning, Nybo Rasmussen giver om Tausen. Han blev, siger Nybo, ved kongens værnebrev undtaget fra kirkens egen retsorden. Javist, men hvad bestod den retsorden i. Den bestod bl.a. i en aftale med kongen om, at denne havde pligt til at indfange forløbne munke og tvinge dem tilbage til det kloster, de havde forladt. Og da kongen med sit værnebrev til Tausen havde bekendtgjort, at han ikke agtede at rette sig efter denne tvangsordning, fik det til følge, at mange munke forlod deres klostre.

Så med hensyn til forløbne munke betød reformationen, at man gik over fra en tvangsordning til en frivillig ordning, munkene var ikke længer tvunget til at forblive i deres klostre; blev de der, var det helt frivilligt, hvad det altså ikke havde været tidligere. Det bør dog vel også nævnes, når det nu er vold og magtudøvelse, vi skal se på.

Så er der Malmø. Her ser vi også et eksempel på katolikkernes magtudøvelse. For da den af kongen udnævnte, men ikke af paven godkendte ærkebiskop i Lund forlangte, at de lutherske prædikanter skulle frafalde 22 artikler, men de ikke ville frafalde dem, forbød han dem at forblive i Malmø, fordi – som Nybo Rasmussen siger – de jo ikke havde noget værnebrev. Det var almindelig kotyme dengang, men hvis man forklarer den katolske magtudøvelse på den måde, kan man vel ikke forlange af lutheranerne, at de skal have nutidens syn på religionsfrihed.

De drog så til Haderslev, og da de kom tilbage derfra, i kraft af kongelige værnebreve, havde de med sig en række salmer, som blev til den første salmebog på dansk: Malmøsalmebogen.

Forøvrigt skal man heller ikke glemme, at ærkebiskoppen i Lund netop ikke havde pavens godkendelse. For i 1526, da kongen forlangte penge af rigsrådet for at kunne beskytte sig mod Christian den Anden, der var ved at samle tropper i Tyskland for at kunne genvinde den danske krone, gik der kuk i udnævnelsen af ærkebiskoppen i Lund, og det endte med, at herredagen i Odense forbød at betale paven for konfirmation af udnævnelser af biskopper. Man kan sige, at dermed havde den danske kirke gjort sig uafhængig af paven. Sådan udlagde i hvert fald kongen det.

Det kom især til at betyde noget for franciskanerne. De ejede nemlig ikke selv deres bygninger, de var tilskødet paven. Og da nu paven var ude af billede, tog kongen over. Og da kongen kunne se, hvordan ganske mange franciskanermunke forlod deres klostre, begyndte han at samle de tiloversblevne på nogle færre klostre, så han kunne frigøre nogle klostre til brug for udvalgte adelsfolk eller for den pågældende bys borgere.

Det brød franciskanerne sig naturligvis ikke om. De ville forblive længst muligt i deres klostre, fordi de håbede på at kunne vende tilbage til dem, når mere normale forhold igen var oprettet i riget. Det er formentlig det, der har fået broder Jacob i Malmø til at samle beretninger sammen om brødrenes uddrivelse, så vi i dag er i besiddelse af et ret enestående dokument: Gråbrødrekrøniken (De expulsione fratrum minorum – om gråbrødrenes udjagelse).

Denne broder Jacob fra Malmø-klostret har netop Jørgen Nybo Rasmussen samlet stor viden om. Han argumenterer overbevisende for, at han var en bror til Christian den Anden, og at han efter franciskanernes udjagelse drog til Spanien, hvorfra han kom med et skib til Amerika. Dèr øvede han en behjertet gerning til fordel for de indfødte.

I min udgave af Gråbrødrekrøniken har jeg vistnok ikke ydet broder Jacob retfærdighed. Det er også lidt svært at vide, hvad hensigten er med at skrive denne krønike var. Men hvis man, som jeg gør nu, går ud fra to ting: 1) at det drejer sig om at vise, at brødrene med magt blev jaget ud af de klostre, der er medtaget i opgørelsen, så de kunne få dem tilbage under de forventede bedre tider, og 2) at broder Jacob er en yderst retlinet person, der ikke vil have tilbagegivet noget kloster på et urigtigt grundlag, så kan man forklare, at den side, der skulle omhandle klostret i Trelleborg, er revet ud, se her, for vi véd andetsteds fra, at brødrene af egen drift havde forladt klostret. Og man kan også forklare det ret mærkelige forhold, at det om brødrene i Køge hedder, at de havde anvendt megen svig og list, se her. Det forholder sig altså formentlig ikke sådan, som jeg skrev i noterne, at broder Jacob ser positivt på det bedrag, der er udført af brødrene i Køge, der forholder sig derimod sådan, at han for ikke at snyde ved en fremtidig tilbagegivelse føler sig nødsaget til at fortælle om begivenhederne, som de fandt sted.

Såvidt jeg kan forstå, svarer dette karaktértræk hos broder Jacob til den beskrivelse, Nybo Rasmussen giver af ham. Og det er jo også værd at få med sig fra den spændende historie om reformationen i Danmark.

Udgivet i Historie, Luther | Tagget , | Skriv en kommentar

Elitens svigt

Næppe er jeg færdig med at behandle Anders Klostergaards desværre alt for almindelige vægring ved at tale sandt om islam, før jeg i de aviser, jeg læser, støder på en lang række eksempler på, at der finder et stort svigt sted i landenes eliter. Det er ikke mindst hos pressen og de dermed alt for tæt forbundne politikere, det sker, men det er også noget, der finder sted i kirkeligt regi.

Men lad mig først tage frem en artikel i Berlingske af Poul Høi om forholdene på visse amerikanske universiteter, se her. Han prøver med nogle eksempler at vise, hvordan folk flest kun vil høre argumenter, der kan bekræfte dem i det syn på tingene, de har i forvejen; folk er altså normalt meget utilbøjelige til at lade sig udfordre.

Han fortæller, hvordan den liberale avis New York Times fik den idé at hyre en konservativ kommentator, og hvordan det gav anledning til en formelig læserstorm. Og ikke blot viste læserstormen, at mange læsere ikke ville betale for høre udfordrende synspunkter, den viste også, at sådanne læsere, når de så endelig læste et sådant synspunkt, læste meget mere ind i det, fordi de havde en bestemt forestilling om, hvad en konservativ kommentator mente.

Men det er nu, hvad det er; New York Times klarer sig nok. Værre er sådan set den udvikling, Høi fortæller finder sted på mange universiteter. Der har dannet sig en elitær opfattelse af, hvad det er tilladt at mene og hvad ikke. Og inviteres der nu mennesker til at holde foredrag på universitetet, som man formoder vil sige noget, som er imod ”universitetets værdier”, så kan det resultere i direkte optøjer. Det er der lavet undersøgelser af. Og de viser til nogles overraskelse, at venstrefløjen, som man ellers troede gik ind for en meget liberal ytringsfrihed, ikke har noget at lade højrefløjen høre. Det har ofte vist sig, som i tilfældet med New York Times, at det er venstrefløjen, der ikke kan tåle at høre modpartens argumenter.

Så læste jeg en artikel af Hege Storhaug på Human Rights Service, se her. Her afslører hun det yderst overfladiske syn på islam, som én af journalisterne ved den kristne norske avis ”Vårt Land” har. Journalisten, Dana Wanounou, har skrevet en artikel om én af de mange moskéer i Oslo. Og selv om hun er blevet orienteret af Hege Storhaug om, hvilken form for islam denne moské repræsenterer: at den tager sit udgangspunkt i én af Pakistans mest fundamentalistiske teologer, Maududi, og selv om hun er blevet gjort opmærksom på, at den forening ”Islamic Cultural Center”, som står bag moskéen, har en imam, som støtter Taliban, så lader hun, som om hun ikke aner noget om alt dette og undlader enhver omtale af moskéen som ekstremistisk og med værdier, der går stik imod de norske værdier.

Nej, fortæller Storhaug, hun kvidrer bare løs om alt det smukke og gode, der sker: ”ICC åbner moskédøren for alle”, kvidrer hun. Selvfølgelig, forklarer Storhaug, fænomenet ”åbne døre” er et missioneringstiltag, der har til hensigt at få unge til at gå over til islam. ”Piger kan endog få mulighed for at prøve en hijab”, kvidrer hun videre, og møder kun foragt fra Storhaug: Sådan taler en journalist fra en kristen avis.

Storhaug indleder med en særdeles præcis beskrivelse af vestlige journalisters forhold til islam:

På mig virker det, som om mange journalister er faktaresistente, når de står overfor islam. Det er et bevidst valg for mange. Man vil ikke have ubehaget ind over sig. Det er så meget mere beroligende at leve i den vildfarelse, at ‘egentlig véd du nok, er islam og kristendom to énæggede tvillinger’. Desuden beskytter man sig på den måde mod kollegers og andres eventuelle mulige stigmatisering og nedrakning af ‘dit menneskesyn’.

Ikke sandt, den regel, jeg har omtalt tidligere: at man endelig ikke må sige noget negativt om islam, den blomstrer tilsyneladende i fuldt flor i en kristen avis i Norge.

Så er der Information. Normalt læser jeg denne avis med meget store forbehold, men eftersom der af og til kan forekomme overraskende afvigelser fra avisens normale linje, bliver jeg ved med at holde den. Netop den 2. maj bringer avisen så en artikel af en vis Sam Mansoor, se her. I den artikel skal vi overbevises om, at der findes en særlig arabisk folkelighed:

Det er uheldigt, at islam har fået monopol på den arabiske identitet. Det er de vestlige medier, der har givet islam det monopol sammen med etniske debattører. Det er en simpel og forførende formel: en religion, der dækker dusinvis af lande, som har millionvis af tilhørere, må givetvis definere den arabiske identitet.

Jeg lægger mærke til, at det er Vestens skyld også dette: at den arabiske identitet forbliver skjult. Og bevares, det ville da være glædeligt, om der fandtes en særlig arabisk folkelighed, og om denne folkelighed slog igennem overfor islams forsøg på kulturel ensretning. Jeg husker, at jeg for nogle år tilbage prøvede at finde en sådan arabisk kultur i ”Tusind og én nats eventyr”, se her. Og jeg fandt det, og jeg synes stadig, at mange af fortællingerne heri er ganske fantastiske, blandt andet fordi de formår at gøre grin med islams mange bestemmelser. Men selv om det glæder mig, når Mansoor fortæller om de mange bøger, der findes i de arabiske bazarer, får jeg alligevel en vis følelse af skønmaleri: var der ikke noget med en egyptisk forfatter, der blev slået ihjel, fordi al-Azhar universitetet fordømte hans bøger? Og er der ikke noget med, at en modbydelig muslimsk skik, ”Taharrush gamea” var det vist, den hed, dukkede op på Tahrir-pladsen netop under festlighederne i anledning af ”det arabiske forår”, se her, det samme fænomen, der viste sig foran domkirken i Køln nytårsnat. Den slags hører åbenbart med til den arabiske folkekultur. Ikke just noget at prale af! Men noget, der ikke nævnes af Mansoor.

Endnu en artikel fra Human Rights Service viser det samme svigt fra medierne, se her. Én af medarbejderne, Nina Hjerpset-Østlie, undrer sig over, at norske medier slet ikke har været interesseret i at fortælle om en mulig økonomisk forbindelse mellem menneskesmuglerne og NGO-bådene på Middelhavet. Sagen er, skriver hun, at det koster flere tusind euro pr måned at drive de skibe, NGO’erne driver til opsamling af migranter. Hvor kommer pengene fra?

En italiensk statsadvokat har fremlagt oplysninger, der kunne tyde på en ret tæt forbindelse mellem smuglerne og NGO’erne. Han siger følgende:

Hvis et fartøj, der tilhører en NGO, nærmer sig de libyske strande, er der ikke i det øjeblik noget, der kan retfærdiggøre en redningsaktion. Når der kommer telefonopringninger fra Libyen, hvor der bliver spurgt: ”Kan vi sætte bådene i havet, selv om der er urolig sø?”, og der svares, at ”det kan De trygt gøre, for vi ligger lige udenfor”, så kommer Hamburg-konventionen på ingen måde i anvendelse”.

Med den Hamburg-konvention, der ikke kommer i anvendelse, menes der sikkert den regel, at ethvert skib altid skal redde skibbrudne. Men bådflygtningene er, som ofte nævnt på denne blog, ikke skibbrudne, de har med vilje gjort sig til skibbrudne.

Her var noget for en opmærksom presse at grave i. Men ak, ingen ønsker at oplyse den uvidende befolkning om disse materier. Man vil helst fastholde os i den illusion, at migranterne er ynkværdige mennesker, der trænger til vor omsorg, så kan nemlig billedet af os europæere som gode, barmhjertige samaritanere fastholdes.

Så skal vi til Sverige. I ét af de såkaldt alternative internet-medier, som jeg ofte besøger, ”Avpixlat”, forekom der netop den 2-5 en kronik af Björn Norström, betitlet ”Den barbariske politistat Sverige – halshug gerne, men lad være med at give udtryk for en ”forkert” anskuelse”, se her. Dette med en ”forkert” anskuelse er der én, der har gjort sig skyldig i. Det har bevirket, fortæller Norström, at politiet vil forberede en retssag mod ham. Til den ende er de kommet ind i hans hjem, har bekendtgjort, at han har gjort noget ulovligt (ifølge en svensk lov om ”hetz mod folkegruppe”) og har medtaget hans PC.

Dette sammenholder så Norström først med diverse IS-krigere, der vender tilbage til Sverige uden at blive retsforfulgt, og senere med forholdene i USA, hvor en sådan fremgangsmåde fra politiets side vil være ganske umulig.

Det er efterhånden en kendt sag, at svenskerne er noget for sig. Ikke blot har de modtaget usædvanlig mange migranter, de har også fået indført censurlignende tilstande, dels i civilsamfundet, hvor man kan miste sit job, hvis det afsløres, at man har en ”forkert” anskuelse, f.eks. er medlem af det indvandringskritiske parti ”Sverigedemokraterne”, og dels i mere offentligt regi, hvor statens repræsentanter følger med i det, der foregår på de sociale medier og griber ind, hvis de synes, at man ytrer sig for groft overfor indvandrere.

Men at den enkelte ligefrem kan blive udsat for at få sin PC taget i forvaring af politiet, selv om der ikke foreligger nogen retskendelse, og selv om man kun er anklaget, slet ikke dømt, det lyder i hvert fald utrolig hårdt, specielt for én som mig, der bruger sin PC hver evig eneste dag. Nå, jeg bor jo heldigvis ikke i Sverige.

Som det sidste eksempel på eliternes svigt tager vi endnu en artikel fra Human Rights Service. Den er skrevet af Jonas Haugsvold og handler om kirkelige forhold, se her.

Haugsvold gennemgår en pjece fra Den norske Kirkes mellemkirkelige råd, se her. Og han undrer sig over den imødekommende holdning, man tilsyneladende har overfor islam på trods af de mange kristenforfølgelser, der forekommer i netop muslimske lande. Han citerer pjecen:

”Det er grunnleggende i vår kristne tro at alle mennesker er like mye verd, og at vi støtter alle som er i nød, uavhengig av hva de tror på og hvilken gruppe de tilhører. Vi skal arbeide for at alle mennesker får sine grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt, inkludert trosfriheten”.

Rådet har også fulgt Erik Pontoppidans eksempel og lagt ved en egen forklaring til oppropet. Der påpekes viktigheten av å skaffe seg «kunnskap om virkeligheten». Den er visstnok meget sammensatt og derfor vanskelig å få taket på:

”Media formidler historier om vold og overgrep mot kristne. Vi hører ofte om enkeltskjebner og mennesker som lider fordi de har konvertert til kristen tro. De fleste av slike medieoppslag i Norge handler om kristne som lever i land hvor majoritetsreligionen er islam. Det generaliseres og fortegnes og kan gis inntrykk av at muslimer generelt er en trussel for kristne.

Virkeligheten er mye mer sammensatt. Kristne diskrimineres også i land hvor hinduisme, buddhisme, jødedom eller ateisme dominerer. Kristne trakasserer også hverandre. Alle de store religionene har opp igjennom historien blitt brukt for å diskriminere og forfølge dem som har trodd og tenkt annerledes”.

Igen denne angst for at sige noget ondt om islam. Næsten ligegyldigt, hvad muslimer foretager sig, finder det undskyldninger en masse hos europæiske kristne autoriteter. Der er, siger man, mennesker, som lider, fordi de har konverteret til kristendommen. Nej, kære venner, de ikke blot lider, de dør, hvis de da ikke er så heldige at kunne skjule sig eller flygte. Det er almindelig kendt, at islam kræver dødsstraf for enhver, der konverterer bort fra islam.

Og så må vi endelig ikke tro, at islam er en trussel mod os kristne i Norden. At kristne politikere og muslimer med afvigende opfattelse må have politibeskyttelse netop af hensyn til muslimske galninge, det ser man her stort på.

Og så følger – for vi skal jo endelig ikke tro, at kristendommen er bedre end islam – en værre gang udenomssnak. En udenomssnak, der er decideret løgn. Er det 99% eller er det kun 90% af al religiøs forfølgelse, der foregår med muslimer som de aktive, jeg husker det ikke, men det er deromkring tallet ligger. Og alligevel skal vi her – i kristen sammenhæng – høre, at religiøs forfølgelse er såmænd da sådan set alle religioner lige skyldige i.

Lad mig slutte med Haugvolds noget ironiske bemærkninger:

Med Vårherre under den ene armen og muligens Marx under den andre, påstår Mellomkirkelig råd videre at forfølgelsen av de kristne skyldes det at de tilhører en privilegert samfunnsgruppe. Hadde de bare vært like fattige og ressurssvake som sine overgripere, samt litt mindre reiselystne, hadde saken vært annerledes:

”Kristne kan også være sårbare fordi de tilhører en ressurssterk gruppe, slik de tradisjonelt har gjort i Midtøsten. Kristne der har ofte høyere utdanning og større mulighet for å emigrere til Vesten enn muslimer, noe som forårsaker spenninger”.

Stakkars muslimen. Etter at to koptiske kirker ble angrepet med bomber og 43 kristne drept i Egypt for et par måneders tid siden, kunne NTB/Aftenposten melde om at «spenningen mellom kopterne og den muslimske majoriteten har økt». Det er omtrent slik Mellomkirkelig råd høres ut.

Kirkens frykt for å generalisere, og dermed krenke, gjør at den unnlater å adressere problemet.

Altså, hvis ikke vi tror på den med, at alle andre religioner er lige så forfølgelseslystne som muslimerne – og det véd man måske, at vi ikke gør – så følger her nogle andre påstande, der desværre er lige så letkøbte. Jeg har for kort tid siden igen gjort opmærksom på, at kopterne i stor udstrækning er Egyptens skraldemænd, se her, og ærlig talt, jeg stoler mere på den iagttagelse, som jo ikke lader kopterne tilhører Egyptens jetset, end på denne påstand, der blot synes at have til hensigt at berolige os: Der er en rimelig og ikke-islamisk forklaring på forfølgelserne.

Nej, der er ikke nogen rimelig forklaring på forfølgelserne mod kopterne. Og vore kirkesamfund burde være de første til i det mindste at erkende, at en sådan forfølgelse er i fuld overensstemmelse med islams normale praksis. I stedet vælger man fra kirkens side at stikke hovedet i busken og lade, som om det hele er normale foreteelser, der forekommer i alle religioner.

Man væmmes.

Udgivet i 1001 nat, Islam, Samfundsforhold | Tagget | Skriv en kommentar

Radikaliseringsfaren

I mit forrige indlæg foretog jeg en sammenligning mellem Luthers situation og vores. Luther og hans fæller stod overfor at skulle afgøre, hvornår en prædikant fra gendøberne var farlig, og hvornår han var ufarlig. Vi står overfor at skulle afgøre, hvornår en muslimsk tilværelsesforståelse udgør en trussel mod vort samfund, dvs., hvornår den kan føre til radikalisering, og hvornår den ikke kan.

Meningen var ikke, at vi skulle efterligne Luther, blot at vi ud fra en nutidig problemstilling, som vi står i, skulle opnå en bedre forståelse af Luthers situation.

I dette indlæg vil jeg forsøge at gå den modsatte vej, altså spørge, om vi ved at sætte os ind i Luthers situation kan opnå en bedre forståelse af de vanskeligheder, vi står overfor.

En meget afgørende forskel på dengang og nu er, at mange i den danske folkekirke ser med stor sympati på islam, eller i hvert fald ikke vover at prøve at opstille forskelle mellem kristendom og islam eller tale imod islam. Det kan hænge sammen med muslimers trussel, men mere sandsynligt er det nok, at det hænger sammen med, at vi stadig betragter muslimerne som gæster, der skal befinde sig godt her i landet for at kunne integreres bedst muligt. Jævnfør Anders Klostergaards bemærkning i Kristeligt Dagblad den 25-4 om, at vi ikke skal dæmonisere islam for ikke at tage det sidste element af stolthed fra muslimerne, se her. Med den bemærkning viste han, at for hans vedkommende forhindrede hensynet til muslimerne ham i en normal historisk-videnskabelig behandling af islam. Og han viste også, at han ikke betragter muslimer som mennesker på samme niveau som han selv. Med ”sine egne” kan han gå i ægte dialog, men han opgiver tilsyneladende at gå i ægte dialog med muslimerne for ikke at fornærme dem eller støde dem fra sig.

Noget sådant finder man ikke hos Luther i hans behandling af døberne. Han formår udmærket at skelne mellem et menneske og den lære, det er grebet af, oven i købet mener han, at man bør udvise mildhed overfor dem, der må siges at være blevet forført, se her. I stedet for at gå efter de enkelte døbere, går han efter deres artikler og deres forkyndelse. Dem vender han sig imod, ud fra dem foretager han sin bedømmelse.

Og det kan vi godt tage ved lære af. Det er vi da nogle stykker, der forsøger at gøre. Og ærlig talt, jeg for min del kritiserer islam, ganske uanset om jeg tager nogle muslimers stolthed fra dem. For hvis de har bygget deres menneskelige stolthed på en forfalsket religion, skal de så ikke have det at vide, så de kan blive normale mennesker?

Jeg véd godt, at det ikke er alle muslimer, der går hen og bliver selvmordsbombere. Men alle muslimer har den forestilling om koranen, at den består af ord, der alle er talt af Gud selv. Og så længe de bibeholder den anskuelse, er deres religion en fare for os. For koranen indeholder voldsopfordringer. Og selv om de fredelige muslimer ikke tager disse opfordringer alvorligt, kan de ikke forhindre, at andre gør det, i hvert fald ikke, så længe de mener, at koranens ord er Guds egne, evige ord.

Jeg kan derfor ikke se rettere, end at vi overfor vore muslimske landsmænd må fastholde, at koranen ikke kan være Guds ord. Jeg har tidligere bragt en del af de argumenter til torvs, der kan bruges, f.eks. er det påvist, at Sura 5,32 – det smukke ord om, at den, der dræber ét menneske, skal være som den, der dræber hele menneskeheden, osv., – stammer fra en jødisk mishna fra ca. 250 e. Kr., se her. Og så kan ordet ikke stamme fra Gud selv. Men enten må de finde på andre måder at udlægge koranens voldsopfordringer på og offentligt plædere for dem overfor andre muslimer, eller også må de finde sig i at blive betragtet som mistænkelige personer.

Det er ret umuligt at give nogen fornuftig forklaring på, hvorfor Kundby-pigen ikke blot konverterede til islam, men også blev grebet af et ønske om at hjælpe Islamisk Stat med at terrorisere os danskere. Men man kan nok rolig gå ud fra, at hun ikke har mødt nogen kritisk opfattelse af islam under sin skolegang. Det danske samfund som helhed, inklusive både skolen og kirken, har betragtet islam som en uskyldig foreteelse, som man enten kun måtte sige noget pænt om, eller også slet ikke skulle omtale for ikke at få ørerne i maskinen.

Og det er også karakteristisk for den modstand, som de to søstre, Åsne Seierstad omtaler, mødte, at den ikke kom fra nogen i det norske samfund, men fra deres bror og deres far. Broderen endte med at blive ateist, faderen med at falde psykologisk sammen, fordi hans religion faldt sammen. Hvad ville der være sket, hvis de norske aviser havde været fulde af diskussioner om islam, hvis man åbent havde kunnet diskutere islams historie og de voldelige erobringer, hvis man havde taget sig for at fremkomme med alle beviserne for, at koranen umulig kan være Guds ord, og naturligvis havde ladet enhver rettroende muslim komme med alle de forsvar for koranens guddommelighed, de kunne? I stedet mødte de to søstre en forstående holdning fra det norske samfund, en accept af den krænkethed, som de svagttænkende muslimer påstod, de følte, over enhver indvending mod islams sandhed.

Eller hvis det norske samfund er nogenlunde som det danske – og det er der desværre ikke nogen tvivl om – hvad ville der så være sket, hvis vore muslimer mødte et samfund, der turde træde i karaktér, et samfund, der turde holde fast ved sine egne værdier, turde fastholde, at disse værdier er, hvad der gælder her i landet. Jeg véd godt, at når muslimerne ikke møder et sådant samfund, skyldes det en angst hos diverse myndighedspersoner for at blive anklaget for racisme eller islamofobi, som det også kaldes. Men når man efterhånden har opdaget, at muslimernes fornærmethed og krænkethed sammen med danskernes angst for at fornærme og krænke danner højst uheldig blanding, som resulterer i en meget uhensigtsmæssig behandling af muslimer, som var de af glas, burde man så ikke holde op med at vise en sådan berøringsangst og simpelthen lade hånt om det venstreorienterede mindretals opfattelse og behandle vore muslimske landsmænd som andre danskere? Og når man som muslim møder et sådant samfund, en sådan vattet holdning hos myndigheder og ledere, er der så noget at sige til, at man opsøger et andet miljø, som dog tør forsøge at handle ud fra en vis stolthed over at være den, man er?

Ikke desto mindre er der jo nogen, der har formået at slippe deres muslimske overbevisning og gribe den danske del af deres opvækst, f.eks. Ahmed Akkari.

For hans vedkommende var det først i Grønland, at han mødte en kritisk holdning til islam. Dèr blev han mødt med en accept af ham som person, men gennem de bøger, han læste, og som fandtes på biblioteket deroppe eller blev skaffet hjem af vort udmærkede biblioteksvæsen, blev han også mødt med en kritisk holdning til al religion, også islam, en kritisk holdning, som fik ham til at tænke selv.

Men møder vore muslimske landsmænd ikke nogen kritik af islam, så er det nok mindre sandsynligt, at de begynder at tænke selv. Og uden at de gør det, kommer de ikke til virkelig at acceptere vort samfund. Det kræver imidlertid, at vi tør være ved det, vi er, måske endda, at vi tør vedgå, at vi er stolte af vores demokratiske tradition. Og det synes det at holde lidt hårdt med.

Dog.

Måske der omsider er ved at ske noget. Efter Kristeligt Dagblads afsløring af, at de tyrkiske imamer i Danmark faktisk holder øje med det, de selv kalder mistænkelige personer blandt deres menighed, forlyder det, at indtil flere partier vil begynde at se kritisk på den ret, Tyrkiet har til at sende imamer til Danmark. Ikke, at de tyrkiske menigheder ikke skal have lov til at lytte til imamer, men at disse imamer, som det tyrkiske religionsministerium udvælger og betaler for, skal ind under de samme krav til sprogundervisning og undervisning i dansk lovgivning som andre imamer.

Man kunne også lave om på muligheden for at opretholde et dobbelt statsborgerskab efter det, vi har oplevet ved valget i Tyrkiet fornylig. Nogle røster har rejst sig imod det forhold, at man kan have stemmeret både her og i Tyrkiet.

Jeg er helt med på, at de tyrkere, der har fået statsborgerskab hos os, skal have lov til at stemme til folketinget. For det er her, de bor, det er dette samfund, de er en del af, og det er derfor dem selv, der kommer til at mærke resultatet af deres stemmeafgivning. Men jeg synes, vi skal gøre noget ved det forhold, at Tyrkiet har givet tyrkiske statsborgere, der med et dobbelt statsborgerskab bor i Europa, lov til at stemme ved valg i Tyrkiet. Det kan godt være, man ikke skal tvinge danskboende tyrkere til at vælge side, når de skal tildeles statsborgerskab, men man burde dog kunne det, når der er tale om deres brug af valgretten. Og vil Tyrkiet ikke arbejde sammen med os om en ordning, der gør, at man kun kan stemme ét sted, så kan vi jo blive tvunget til at fratage alle herboende tyrkere deres danske statsborgerskab.

Nu kan der vel være dem, der vil sige, at hvis det er noget sådant, vi skal lære af Luther, så hellere lære slet ingen ting. Og så vil man genoptage det aldrig forladte synspunkt fra Stjernfelt, at Luther gik ind for vold mod anderledestænkende. Men til sådanne overvejelser må man spørge tilbage, om den eftergivenhed, vi fra dansk side har udvist indtil nu, har båret den frugt, vi håbede på. Har vi undgået enhver radikalisering af unge muslimer? Er der tale om, at muslimerne lige så stille vokser ind i det danske samfund, som de jo har oplevet som et samfund, der stiller sig yderst forstående an overfor alle muslimske krav?

Svaret er, som vel alle véd: nej. Radikaliseringsfaren er ikke blevet mindre af alle de velmente tiltag, vi har foretaget.

Og det nye, som jeg her foreslår, at vi skal lære af Luther, er heller ikke at indføre dødsstraf for tilhængere af islam, det er blot at tage det spørgsmål op, om der i islam selv ligger en radikaliseringstendens på samme måde, som Luther og fæller tog det op med hensyn til den datidige døberbevægelse, og at det, det drejer sig om, er at turde komme med en teologisk indvending imod islam.

Udgivet i Islam, Luther | Tagget , | Skriv en kommentar

Som af være der selv

Den fremmede Luther 26

Nu er vi kommet til afsnit 26 i den spændende serie ”Den fremmede Luther”. Og denne gang skal vi beskæftige os med en Luther, der også er fremmed for mig. Eller i hvert fald var.

I et foregående indlæg: ”Stjernfelteriet breder sig” tog jeg frem Eberhard Harbsmeiers udtryk ”som bekendt” om Luthers manglende sans for ytringsfrihed, se her. Jeg fik også optaget et lille læserbrev i Kristeligt Dagblad om det samme. Det fik Bent Hyllested til tasterne. Han skrev imod mig og henviste til en debat fra 2010 i Kristeligt Dagblad mellem Finn B. Andersen og Martin Schwarz Lausten, hvor det, som Hyllested skriver, blev dokumenteret af Lausten, at Luther gik ind for dødsstraf for gendøbere, se Finn B. Andersen her, Lausten her.

Jeg skal sådan set ikke bebrejde Lausten, at han udelader de nærmere omstændigheder ved pjecen af 1536, for jeg tænker mig, at han kun skrev, som han gjorde, for at få lidt realisme ind i diskussionen, så man ikke lægger nutidige forestillinger om det uetiske ved dødsstraf ind i fortidens tekster og gør Luther etisk korrekt i nutidig forstand. Omvendt skal man jo så heller ikke bruge Laustens udredninger til at gøre Luther etisk ukorrekt. Det er vist, hvad Hyllested forsøger. Og det er i hvert fald, hvad Stjernfelt arbejder ihærdigt på i syvmytersbogen.

Men det er jo grundlæggende forkert at pille en tekst ud af sammenhængen. Og det er også historisk-videnskabeligt forkert at ville læse tekster på baggrund af senere tiders opfattelse af sagerne. Nå ja, det kan vi vel aldrig helt lade være med, men vi kan da gøre et ærligt forsøg.

I tilfældet her: Vi skal læse pjecen fra 1536, som om vi var i Luthers situation og skulle tage stilling til det, han skulle tage stilling til. Vi skal ikke læse den for at kunne sige til vore medlutheranere: Ha, ha, Luther er slet ikke så godt et menneske, som I tror. (Jeg har lagt pjecens tekst ud på min hjemmeside, se her.)

Og hvad var det så for en situation, Luther var i i foråret 1536?

Det var en situation, hvor alle var optaget af, at døbereventyret i Münster var slået ned, og derfor optaget af, hvad man måtte gøre for at undgå noget lignende i fremtiden. Bent Hylleberg har skrevet en udmærket redegørelse for begivenhederne i Münster her. En menighed af døbere havde sat sig på magten i byen Münster. Der optrådte i byen en række profetiske skikkelser, blandt andet én, der hævdede, at Jesu genkomst ville finde sted i april 1534. Man udråbte også byen til at være det ny Jerusalem og forlangte af alle indbyggerne, at de enten skulle lade sig (gen)døbe eller forlade byen. Man indrettede sig med tvunget ejendomsfællesskab og polygami. Og det blev for meget for en katolsk fyrste fra området. Han samlede en hær og belejrede Münster.

Det anfægtede dog ikke profeten. Han red i april 1534 ud af byen på en hvid hest, sikker på Guds beskyttelse. Men han blev indfanget, slået ihjel og parteret; hans hoved blev sat på en stage.

Først i begyndelsen af juni 1535 faldt byen for belejrerne og en række af de ledende blev henrettet.

Det var, om jeg så må sige, en anskuelsesundervisning i, hvad døberbevægelsen kunne føre til. Og det store spørgsmål, som teologerne fik til opgave at besvare, var, hvilke af de mange døberbevægelser, der florerede i Tyskland, der var fredelige, og hvilke der kunne radikaliseres til noget à la døberne i Münster. Det er det spørgsmål, Luther og hans fæller prøver at besvare i den omtalte pjece.

Vi står i vore dage i den samme situation. Vi forfærdes over de umenneskelige ting, der sker hos Islamisk Stat i Syrien og Irak. Og vi prøver, som den katolske fyrste i sin tid, at slå disse umennesker ned. Men samtidig undrer vi os jo over, hvordan det dog går til, at så mange moderate muslimer bliver radikaliseret og drager til Syrien som hellige krigere. De fleste går vist ud fra, at der er tale om sociale faktorer, om, at de unge mænd føler sig udstødt af samfundet og den slags. Men enkelte af os får den tanke, at det måske kunne være selve religionen islam, det er galt med, at det er den, der i sig bærer en kim til radikalisering. Blot hjælper det os jo ikke noget. For vi står så i samme situation som Luther: det er umuligt at skille de ufarlige muslimer ud fra de farlige; det lader sig tilsyneladende ikke gøre at finde ud af, hvem der står i risiko for at radikaliseres og hvem ikke. Og det synes også ret umuligt at skille den ene moské ud fra den anden med henblik på en sådan afgørelse.

Luther og hans fæller var ikke så bange af sig. Nå ja, det var vel også umuligt at påpege andre forhold end de religiøse – sociale faktorer tænkte man jo ikke over. Og man havde da også gjort visse erfaringer med døberne inden Münster-begivenheden.

Katrine Winkel Holm har i Tidehverv 2011 en længere artikel, hvori hun gør op med en artikel, som Frederik Stjernfelt havde haft i Kritik, se her. Hun fortæller om perioden fra 1525-1530, at man efter bondeoprøret havde en del menigheder i kikkerten, fordi deres teologi syntes at ligge tæt på Münzers. Hun skriver:

I slutningen af 1520´erne var grænserne mellem Thomas Münzers tilhængere, altså veteranerne fra bondekrigen, og døberne flydende. De ville ligesom ham indrette samfundet efter Bjergprædikenen, de ville ikke anerkende den private ejendomsret, og de nægtede at gå i krig på et tidspunkt, hvor hele kristenheden var truet af tyrkerne.

De underløb med andre ord bevidst den borgerlige orden, fordi de foragtede den – den var ikke indsat af Gud.

Derfor skulle den væk og tusindårsriget snarest komme, indledt af en himmelsk straffedom, der var dateret til 1528. Dette år ville alle gudløse og fyrster få deres straf – en straffedom, som døberne vel at mærke selv skulle bidrage til at føre ud i livet.

På den baggrund er det egentlig ret mærkeligt, at Luther så sent som i 1528 kan fastholde, at døberne ikke skal forfølges.

Men som man kan forstå, holdt han ikke fast ved dette synspunkt.

Hvis vi skal drage en nutidig parallel, kan vi pege på mange af de danske politikere. De var i slutningen af forrige århundrede næsten alle indstillet på at modtage alle de flygtninge, der kom til os. Men erfaringerne med muslimer i ghettoområder, erfaringer med øget kriminalitet og et helt anderledes kvindesyn har gjort, at mange har ændret opfattelse og nu vil prøve at begrænse indvandringen. De eneste, der synes at være uden indflydelse fra erfaringen, er de radikale.

På samme måde var Luther modtagelig for argumenter ud fra erfaringen. Og da der efterhånden hobede sig en del tilfælde op, hvor døberne havde forventninger om store samfundsmæssige omvæltninger, inden Kristus snart kom for anden gang, såvelsom tilfælde, hvor en døber mente at stå i direkte forbindelse med himmelske kræfter, er det måske forståeligt, at Luther ændrede synspunkt.

Det synes at fremgå af både Laustens og Finn B.’s indlæg, at Melanchthon var en væsentlig drivkraft, når det drejede sig om at få Luther overbevist. Og det er da ikke utænkeligt. Men en anden ting kan måske være af lige så stor betydning.

Luther tog meget skarpt afstand fra bøndernes ledere under bondeoprøret. Han havde så åbenlyst ikke forestillet sig, at hans tanker kunne misbruges på den måde. Og da gendøberen Balthasar Hubmaier blev henrettet i 1528, tog han afstand fra henrettelsen, men han tog også afstand fra Hubmaier: han ville på enhver måde undgå at kunne mistænkes for at være åndelig ophavsmand til døberne. Blot blev han det alligevel.

Eller man skal måske snarere sige, at Luther igen og igen slog det fast, som han havde hævdet overfor bønderne: at øvrigheden skal adlydes, også om den er uretfærdig. De kristne skal kun nægte at adlyde, hvis øvrigheden vil tvinge dem til noget, der strider imod Guds bud, f.eks. at være med i en angrebskrig. Men alle tanker om at forvente Herrens komme én af dagene og med våben i hånd hjælpe ham lidt på vej, vender Luther sig imod.

Med til den virkelighed, Luther måtte tage stilling i, hørte, at katolikkerne udnyttede enhver lejlighed til at angribe lutheranerne. Havde Luther holdt fast ved sin udtalelse fra 1528, at man skulle lade enhver tro, hvad han ville, ville han have givet katolikkerne gode kort på hånden i deres kritik imod hans lære. Det gjorde han ikke. Og det er noget af det interessante ved Luther: Han ville nok opstille nogle idealistiske mål, men midt i denne idealisme bevarede han jordforbindelsen. Eller vi skal nok ligefrem sige: ”i modstrid med denne idealisme”.

Vi står i dag i en lignende situation. Der er hos os en række idealister, der vil tage imod enhver asylansøger, der melder sig ved vores grænse. Men selv om erfaringen efterhånden fortæller os, at det fører til parallelsamfund, til et øget antal voldtægter af danske kvinder, til bander i indvandrerkvartererne, osv., drømmer man i nogle partier ikke om at opgive sin idealisme.

Luther, derimod, opgav sin idealisme, stillet overfor de mange døbere, der måske/måske ikke husede oprørske tanker.

To tanker opgav Luther. Han opgav forestillingen om, at ånderne skulle have lov til at tørne sammen. Det kunne ikke gå an, mente han nu, hvis den ene ånd skjult eller åbent ville foreslå oprør mod øvrigheden.

Den anden tanke var – overraskende nok – forestillingen om ”sola scriptura”, alene ved skriften. I #18 anbefales det at søge forståelse ikke blot i Guds ord, men også i den gamle, rene kirke. Om det skyldes, at barnedåben ikke er overbevisende fremstillet i Det ny Testamente, lad det være usagt.

Men lad os se på pjecen fra 1536! Spørgsmålet er altså: Hvordan kan man skelne mellem farlige og ufarlige døberbevægelser?

Det første punkt, Luther nævner, er, at en kristen efter døbernes mening ikke kan bestride et fyrsteembede (#5). Luther nævner ikke, om dette fører med sig, at døberne ikke anerkender den siddende fyrste som en legal fyrste. Noget kunne jo tyde på, at de ikke gør det. Og i så fald kan man godt sige, at deres tanker er farlige; der vil jo, hvad øjeblik det skal være, kunne fremstå en profet, der hævder, at endetiden er nær, tusindårsriget på vej, og at man skal følge ham. Og så er der tale om oprør, et oprør, altså, som har ligget i kim i den tanke, at en kristen ikke kan være fyrste.

At det er sådan, det skal forstås, antydes af det næste punkt: at kristne i det hele taget ikke skal have nogen øvrighed. Betyder det, at døbermenighederne ikke har pligt til at rette sig efter den siddende fyrste, fordi de som kristne ikke skal have nogen øvrighed?

At de ikke må aflægge ed, tredje punkt, kunne tyde på det samme: de anerkender ikke den forhåndenværende fyrste som deres overhoved.

Det fjerde punkt: at kristne må forlade deres hustruer, hvis disse ikke vil lade sig gendøbe, synes som de andre ikke umiddelbart at være farlige. Men Luther forklarer sig i #11. Her hedder det, at hvis disse artikler og denne lære helt igennem skulle blive almindelig, så ville følgen blive ødelæggelse, mord og røveri.

Omvendt viser jo denne formulering, at det, døberne kan anklages for, ikke er udførte handlinger, men anskuelser, der måske/måske ikke fører til oprørske handlinger. Det svarer lidt til de problemer, vort retsvæsen er blevet udsat for i kraft af selvmordsbomberne: man kan ikke vente med at straffe, til handlingen er fuldført, for så er der ingen at straffe. Derfor må man straffe på hensigten.

Derimod er det ikke vanskeligt at se, at det, Luther siger i #16, er stik imod hans udtalelser i 1524. Her, i 1536, siger han:

Ligesom den verdslige øvrighed er skyldig at forhindre og straffe offentlig gudsbespottelse, blasfemi og mened, sådan er den også forpligtet til at forhindre og straffe offentlig falsk lære, forkert gudstjeneste og kætterier i dens egne områder og angående personer, som den har myndighed over.

Hvor han i 1524 bad fyrsten om at lader ånderne tørne sammen (se her), beder han ham her om at gribe ind i åndelige spørgsmål. Man kunne måske sige, at dette i nogen grad svarer til det, Karl Popper hævdede: man bør ikke være tolerant overfor intolerancen. Der er i hvert fald dem, der hævder, at var der blevet grebet ind overfor Hitler lang tid før, så var Anden Verdenskrig aldrig kommet. Men ud fra vore erfaringer må vi naturligvis tage afstand fra den tanke, at øvrigheden skal skride ind overfor offentlig falsk lære osv. Vi har set for mange tyrannier til at kunne gå med til en sådan påstand.

Derimod er det ganske interessant, at Luther her mener, at der er noget forkert i selve den udskillelse, som døberne praktiserer (#23):

Derudover skiller gendøberne sig ud fra kirken, også på de steder, hvor der er ren kristelig lære, og hvor misbruget og afgudsdyrkelsen er afskaffet, og opretter deres eget præsteskab, kirke og forsamling, hvilket også er imod Guds befaling.

Hvorfor gør de det, spørger han, og svaret er (#24):

Hvorfor vil de skille sig ud, også fra de kirker, hvor de ikke kunne indvende noget imod læren og gudstjenesten? Hertil siger de, at vi førte et ondt levned, var gerrige, osv., men de ville lave en ren kirke.

Man kan med en vis ret sige, at vore dages muslimer skiller sig ud fra os andre af samme grund: Vi spiser svinekød, vi drikker alkohol, vore kvinder tildækker sig ikke, osv., derfor er vi urene, og de, muslimerne, vil leve i rene omgivelser. Men vor forskel til Luther træder tydeligt frem her: Vi drømmer ikke om at forhindre denne udskillelse med magt. Hvilket Luther jo gør.

Men netop på det punkt ser vi en mærkelig ting ved historiens gang. For når vi ikke drømmer om at forhindre nogen i at mene sig bedre end os andre og derfor skille sig ud fra os, skyldes det den erfaring, vi, men ikke Luther har gjort: at døbermenigheder i almindelighed består af lovlydige borgere. Men at de gør det, skyldes måske i næste omgang Luthers strenge holdning overfor døberne. Jeg siger ”måske”, og det er et ganske stort ”måske”. Men alligevel!

Måske var det altså denne strenge holdning overfor døberbevægelserne, der fik de fremtidige døberbevægelser til at undlade vold mod øvrigheden og finde sig i forfølgelserne. Måske var det den erfaring, som vi i de store kirker derved gjorde: at døberbevægelsen i grunden var ufarlig, der har gjort, at vi i dag finder det uproblematisk med denne udskillelse. Amish-bevægelsen i USA finder vi mærkelig, men jo på ingen måde farlig for landefreden.

Nå, der er mange flere bolde i spil i historiens store heksekedel, så jeg lader det store ”måske” stå.

Men vore problemer forsvinder ikke. Vi står stadig med den opgave at finde ud af, hvilke muslimer der ikke vil kunne radikaliseres og hvilke der kan. Og vi må så at sige begynde på en frisk. For selv om det falder os mest naturligt at bygge på de erfaringer, vi har gjort med diverse døberbevægelser, er muslimerne jo ikke døbere og deres udskillelse måske i højere grad begyndelsen til noget farligt end de kristne døberbevægelsers.

Men hvad vi ikke kan, og hvad vi ikke skal, er at bruge Luther og oplysninger om ham som enten afskrækkende eksempel eller idealbillede. Det eneste, vi kan bruge ham til, er at oplyse os om historiens mærkværdige, til tider bagvendte gang. Skal vi efterfølge ham i noget, skal det være i at gå vore egne veje, bruge vor egen fornuft, og lade os påvirke af de erfaringer, vi har gjort, så vi i det mindste ikke gør den samme fejl flere gange.

Hvad vi forresten er godt i gang med.

Udgivet i Historie, Luther | Tagget , | 3 kommentarer

Forskel på islam og muslimer

For et par indlæg siden tog jeg Anders Klostergaard Petersen op til behandling, se her. Han havde haft en kronik i Politiken betitlet ”Islam er ikke mere voldelig end kristendommen” og senere været ”offer” i et interview i Kristeligt Dagblad med overskriften ”Professor: Kristendommen er lige så voldelig som islam”.

Den 25-4 prøver Klostergaard så at svare på alle de indvendinger, der er kommet, herunder denne kommentar fra undertegnede. Klostergaards svar kan ses her.

Jeg skal angribe dette ”svar” for tre ting:

1) Han indtager en sær formynderisk holdning overfor muslimer. Islam er kommet for at blive. Vi må derfor behandle muslimer godt. Det gør vi ikke ved at ”dæmonisere” islam.

Mange muslimer er kommet til Danmark og Europa som skibbrudne – både mentalt og fysisk. Tag det sidste element af stolthed fra dem, og nogle af dem sparker, ikke helt overraskende, tilbage. Tugt et barn og sæt det kontinuerligt i skammekrogen. Det kommer der sjældent et helt menneske ud af. Spark og slå en hund fra hvalp til voksen. Undertiden bider den igen, og det kan man vel næppe fortænke den i. Hermed har jeg hverken legitimeret eller retfærdiggjort religiøs vold; men jeg har sagt og fastholder, at enhver løsning af problemer begynder med forståelse.

Altså, hvis vi fordrister os til at behandle muslimer, som vi behandler alle andre, nemlig som mennesker, der har gjort sig tanker over deres religion og nok formår at svare på indvendinger, så tager vi ”det sidste element af stolthed” fra dem. Synspunktet er fornedrende for vore muslimske landsmænd. For det betyder, at vi aldrig må sætte spørgsmålstegn ved deres religion. Og det betyder videre, at det, vi kalder ”dialog”, forvandles til ”hyggesnak”, aldrig når ind til kernen af religionerne.

Et eventuelt forsøg på at kritisere islam får denne svada med på vejen:

Behøver jeg at sige, at den måde, hvorpå man i nogle teologiske kredse i dag taler om islam og muslimer, har en sørgeligt umiskendelig lighed med forne tiders antijudaisme?

Ærlig talt, jeg troede, at det argument forlængst var dødt og borte, det, hvor man sammenligner den nutidige kritik af islam med tredivernes kritik af jøderne.

Derudover betyder Klostergaards synspunkt, at han ikke skelner mellem religionen islam og dens nutidige tilhængere. At kritisere det første er identisk med at kritisere det sidste. Hvilket udover at være formynderisk overfor muslimerne også er vrøvl.

2) Klostergaards religionsvidenskab overtrumfer de historiske kendsgerninger. Han skriver:

Jeg har aldrig hævdet, at koran og bibel – lad os bare sige Det Nye Testamente – er det samme. Det kan enhver forvisse sig om ved at læse kronikken. Men lad os begynde med et tankeeksperiment. Lad os forestille os den mest fredsfyldte og kærlighedsfokuserede form for religion. Et religiøst grundskrift uden noget som helst anstrøg af vold, aggression eller kritik af andre former for tænkning og mennesker. Selv det, hævder jeg, kan under givne omstændigheder blive grobund for vrede og vold mod andre. Det skræmmende er, at det øjensynlig er flintrende ligegyldigt, hvad der står i den pågældende religions helligskrifter.

Det er lidt tvivlsomt, hvilke miljøer han tænker på. Han taler om en religiøs gruppes emblem:

Kristus er et sådant emblem. Muhammed er et tilsvarende emblem eller totem. Når gruppen samles til gudstjeneste, genoplader de batteriet og bekræfter hinanden i fællesskabets basale værdier og symboler. I løbet af ugen bliver batteriet stadig mere fladt, indtil det på ny må oplades i gudstjenesten.

Hvis en gruppe eller et fællesskab ser sig truet, investeres der negative følelser i batteriet. Så bliver det hyppigt ”os mod de andre”. Det forhold deler alle grupper. Det ved vi også fra sport og politik. Det bliver imidlertid yderligere voldsomt, når man bringer den himmelske verden på bane. Så er det ikke kun os mod dem, men også Gud mod Satan. Folkekirken er ikke umiddelbart nogen specielt truende størrelse, men i det øjeblik den og dens medlemmer trues, er det svært at forestille sig, at man vender den anden kind til og hylder næstekærligheden.

Pointen i kronikken var blandt andet, at det netop er i sådanne situationer, man viser sit sande ansigt.

Det er sikkert svært for Klostergaard at forestille sig, hvordan den ældste kirkes martyrer forholdt sig. Det er det såmænd også for os andre. At de så noget stort i at holde fast ved bekendelsen og selv stillet overfor trussel om død nægte at ofre til kejseren. Når Klostergaard ikke kan forestille sig noget sådant, hænger det sikkert sammen med, at han absolut skal have kirkens og islams historie pakket ind i sin overordnede religionsvidenskabelige teori. Og den siger, som det kan ses, at gruppen får opladet sit batteri, og ender med at se sin situation som en kamp mellem Gud og Satan. Ind under denne teori har så virkeligheden bare at finde sig til rette. Ellers er det værst for virkeligheden. Og det ligegyldigt, om der er tale om oldkirkens kristne martyrer, om Luther og hans følgesvende eller om kvækerne senerehen. De vil nødvendigvis opfører sig som her fortalt, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der står i deres helligskrift.

Det var, hvad han hævdede i interview’et i Kristeligt Dagblad. Og tanken er udbygget her, men ikke ændret det mindste. Min indvending: at islam så udmærket kunne leve med kristendom og jødedom ved sin side, er fuldstændig overhørt.

3) Min sidste indvending tager tråden op fra den første. Vi skal være go’e ved muslimerne, ikke tage deres stolthed fra dem. Derfor skal vi være ydmyge på kristendommens vegne. Og finde en civiliseret omgangstone i talen om islam og muslimer:

Det vil nok også lette integrationen. Som bekendt var der engang en, som stillede spørgsmålet, hvem der havde mod til at kaste den første sten. Det var der ingen, som havde. I min læsning af Bibelen og i min kristendomsforståelse er det en tekst til prægning i ydmyghed og kritisk selverkendelse. Jeg vil så gerne være Abel, men jeg er Kain. Jeg ville ønske at være som Jesus, men jeg er en i hoben. Det hedder kristen syndserkendelse.

Man må forstå, at det er på det nærmeste umuligt at kritisere islam, dels fordi kristendommen ifølge ”videnskaben” ikke har noget af lade islam høre, men også fordi det svarer bedst til den kristne ydmyghed at lade være med at fremhæve kristendommen på islams bekostning. Hvilket Klostergaard eksemplificerer med sig selv: Han besidder ydmyghed og kritisk selverkendelse. Han ville ønske at være som Jesus, men er én i hoben.

Det hedder kristen syndserkendelse, slutter han så med at sige. Men det er ukristelig farisæisme. Jeg har i min præstetid haft en del med Indre Mission at gøre og har af den grund truffet mange prægtige mennesker. Men jeg har også af og til været vidne til en vis ”fromhedskonkurrence”. Dog har denne altid i de kredse været underlagt en vis tilbageholdenhed. Man har godt været klar over, at det at prale af sin fromhed til syvende og sidst var noget værre farisæisk noget.

Her kunne Klostergaard godt lære ét og andet. Han vil ikke være den, der kaster sten på islam, for han er så ydmyg, så ydmyg. Blot kan han ikke vente, til andre ser denne ydmyghed, han er nødt til, for det tilfælde, at andre ikke ser hans syndsbekendelse, selv at gøre opmærksom på den. Uf!

Rent bortset fra, at man, hvis man skal forkynde evangelium for muslimer, vel er nødt til at hævde, at kristendom er bedre end islam. Men det er jo sandt: ingen i folkekirken, og da slet ikke en teologisk professor, drømmer om at forkynde kristendom for vore muslimske landsmænd.

Ak ja, det er jo desværre alt for sandt.

Udgivet i Islam versus kristendom | Tagget | Skriv en kommentar

95 teser

Den fremmede Luther 25

Hvornår når vi kvalmegrænsen?

Der synes ingen ende på Luther-udgivelserne. Alt, hvad der bare smager lidt af Luther, får adgang til boghandlernes hylder i dette år. Så skal Frederik Stjernfelt have afløb for sin modstand mod kristendommen, men han kan ikke bare give udtryk for sin modvilje mod vores tro, han skal absolut bruge Luther-jubilæumsåret til at nedgøre vor kirkefader i en pamflet om det, han påstår er syv myter om Luther, altså syv fejlagtige antagelser om jubilaren.

Og nu har to håbefulde mennesker fået Aarhus Universitetsforlag til at prøve at gøre Luther kunsten efter. Han kunne med 95 teser få ændret verdens gang. Mon ikke vi med 95 nye teser kan gøre det samme?

Nej, selvfølgelig er det ikke tanken, et sådant storhedsvanvid lider de to ikke af. Men i stedet for at vente med deres antologi om tidens problemer og tidens løsninger, skal det hele ud i år. For mon ikke Luther-begejstringen kan trække denne udgivelse også?

Ak, ja, verden vil bedrages. Og jeg skal love for, at den bliver det.

De to redaktører på bogen 95 nye teser er Anne Marie Pahuus og Henrik Grøndal Lund. De har samlet en par håndfulde af dagens debattører, og disse giver deres beskrivelse af moderne problemstillinger – og måske også løsninger – som altså tænkes at være en moderne pendant til Luthers 95 teser. Jeg vil mene, en sådan fremgangsmåde er noget uhistorisk pjat. Man forfladiger i den grad det enestående ved den lutherske reformation, og man lader ganske hånt om historiens ånd – en størrelse, som man jo alligevel aldrig beskæftiger sig med i vore dage – idet man tror, man selv kan skabe historie. Det kan man ikke, og hvis jeg engang skulle komme til at læse de mange indlæg, tror jeg, at jeg nok vil møde mange kloge menneskers kloge betragtninger. Og det er jo udmærket. Blot er det ikke det, der skaber historie.

Nå, men det er ikke bogen selv, jeg her vil beskæftige mig med, det er den kronik i Kristeligt Dagblad for den 22-4, hvori de to redaktører redegør for nogle tanker i forbindelse med udgivelsen, se her. Overskriften røber hensigten: ”En ny humanisme kan opstå af religionsmødet”. Herom skriver de:

Et af de mest iøjnefaldende forhold, som trænger til nye teser, er religionsmødet. Forholdet mellem de tre store monoteistiske religioner – jødedom, kristendom og islam – resulterer alt for ofte i magtkampe, voldstænkning, hårde ord og terror af forskellig art. Verden trænger til teser, som forsøger at udvikle en ny religiøs humanisme, hvor de forskellige religioner og kulturer kan leve med hinanden uden vold og krig. En udvikling af teser med luthersk mod til at forandre kunne sigte på at lade en ny humanisme opstå af religionsmødet.

Tja, hvis det eneste, der var brug for for at kunne forhindre voldstænkning, hårde ord og terror, var luthersk mod til at forandre, så ville volden nok forlængst være ophørt. Men det er en yderst naiv forestilling om, hvad der driver muslimer, der her gør sig gældende. Og det er karakteristisk, at man bruger samlebetegnelsen religion om det, man her tænker på, som om de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, i det mindste måtte kunne enes om at kæmpe for en religiøs humanisme.

Men nej, ord alene gør det ikke. Der er en afgrundsdyb forskel mellem kristendom og islam, og hvis man ikke gør sig denne forskel klar, kan man lave alle de teser, man vil, uden at det får indflydelse på historiens gang. Men her i Vesten bliver vi ved med at bilde os ind, at muslimer tænker ligesom vi, og at de derfor må kunne overbevises på samme måde, som vi overbevises: ved argumentation, ved rationelle argumenter, ved dialog.

Men forholder det sig nu også på den måde? De synes selv at være lidt i tvivl, for de skriver:

Religion som videns- og livsform præger nutiden, og måske må vi give den franske filosof Jacques Derrida (1930-2004) ret i iagttagelsen af, at krigen om herredømmet over Jerusalem er nutidens krig, som finder sted overalt (”Spectres de Marx”, 1993).

Her nævner de en krig, som har dybe rødder, og som har stået på i mange år. Tror de virkelig, at dialog kan løse op for de modsætninger, som har givet sig udslag i krig?

Og lidt senere hedder det:

Eller tænk på Muhammed-krisen mellem Danmark og den arabiske verden som følge af 12 satiriske tegninger af islams profet Muhammed i Morgenavisen Jyllands-Posten i 2005. Det er ikke vanskeligt at finde grunde til, at samtidens forhold kalder på udviklingen af en ny religiøs humanisme.

Javist, de finder udmærkede grunde til, at vi i Vesten ønsker os en ny religiøs humanisme. Men da det nu er muslimerne, der har udøvet vold i anledning af tegningerne, burde man så ikke i det mindste overveje, om de mon vil gå med til en sådan humanisme, og hvis de vil, om vi vil kunne acceptere den religiøse humanisme, de vil gå med til?

I en religiøs humanistisk kultur er jøder, kristne, muslimer, ikke-konfessionelle og ateister forpligtet på at blive dannet gennem et fælles samliv til gavn for samfundet.

En udmærket tanke, ja, forudsat altså, at muslimerne vil være med til at være forpligtet på at lade sig danne gennem et fælles samliv. Jeg har mine tvivl. De vil vist hellere lade sig danne af shariaen.

Lad mig prøve at vise forskellen mellem kristendom og islam ud fra en tanke, som den tidligere anglikanske ærkebiskop Rowan Williams i 2008 fremsatte som en kommentar til de muslimske lærde, der udsendte ”A Common Word”. Williams’ lidt lange kommentar kan downloade her, og min kommentar til Williams’ kommentar kan ses her.

To tanker i Williams’ indlæg fortjene at blive mindet. Denne:

Den tanke, at en hvilkensomhelst handling, hvor ekstrem eller ødelæggende eller endog morderisk den måtte være, kan retfærdiggøres med, at den afværger nederlag for en bestemt tro eller en særlig religiøs gruppe, er ikke i fuld overensstemmelse med den overbevisning, at vort nederlag ikke betyder Guds nederlag. Ja, den tanke afslører en fundamental mangel på overbevisning om trosobjektets evighed og tilstrækkelighed.

Og denne:

Den evige Gud kan ikke have brug for ‘beskyttelse’ fra nogen taktik, der indebærer menneskelig voldsanvendelse.

Williams’ forudsætning er, at gudstanken fører en vis logik med sig. Man kan ikke bruge gudsbegrebet som vehikel for sine egne ønsker. Sætter man Gud bag sine egne tanker – f.eks. ved at påstå, at man har haft en åbenbaring – så narrer man sig selv og narrer dertil dem, man får til at tro på de åbenbaringer, man påstår at have haft. Men det betyder – hvis man fører Williams’ tanker lidt videre – at det ikke er den sande gud, man taler om, men et fantasivæsen, man selv har dannet sig.

Jeg véd godt, at det jo netop er det, enhver ateist betragter som sin ateistiske børnelærdom, at alle tanker om et overnaturligt væsen er mennesketanker, er løsslupne fantasier, som visse mennesker har gjort sig. Og sådanne tanker må man da også give ret et langt stykke vej. Gudstanken er virkelig dannet af mennesker, fortidsmennesket har arbejdet med denne tanke, agerbrugssamfundet har forfinet den (og misbrugt den) og det højt kultiverede menneske i romerriget har videreudviklet den, så der ud af det frugtbare argumentationsspil i oldtiden fremstod en række kristne kirkefædre, der alle arbejdede ud fra den forudsætning, at der kun var én gud, kun én magt, der stod bag tingenes tilstand.

Det gjorde de blandt andet ved hjælp af den såkaldte treenighedslære, altså læren om, at Gud både er fader, søn og helligånd. Det vil sige: den gud, de talte om, var en gud, der havde åbenbaret sig i sproget, men for at kunne se det, måtte man som Jesus opgive al magt, ja om så skulle være lade sig henrette uden modstand. Åbenbaring betyder i den teologi at miste sig selv for at vinde sig selv. Eller det betyder, at ligesom man selv er overbevist af en form for logik i sproget, sådan kan man ikke tvinge andre ind i kristentroen, man må lade sprogets kræfter virke frit, eller – med et andet udtryk – man må overlade det til helligånden at overbevise om gud.

Hvis man, som muslimerne, vil udbrede sin gudsforståelse ved tvang, så er det dels ikke den kristne treenige gud, man taler om, men dels er det heller ikke nogen sand gud, man søger at udbrede. For den sande gud er ikke afhængig af os mennesker, så vort nederlag skulle betyde hans nederlag. Eller – i min formulering – den sande gud er sprogets gud, er en gud, hvis almagt viser sig i sprogets evne til at overbevise mennesker, og vil man overbevise ved at tvinge med magt ind under islams bestemmelser, så lader man hånt om den sande guds virkemiddel, det nemlig, at overbevise gennem sproget selv.

Men skal sproget virke, så det overbeviser ud af sin egen, indre kraft, så må al diskussion være fri. Det kan sproget blot ikke få lov til indenfor islam. Man sætter grænser for sprogets frihed dèr, hvor religionen anfægtes, dvs., dèr, hvor koranens guddommelighed betvivles. Man tillader sig at henrette den muslim, der fornægter islam. Og så får man aldrig den frie diskussion, hvorigennem gud åbenbarer sig.

Men man foregiver naturligvis, at man har en fri diskussion. Ligesom man under kommunismen foregav, at valgene var frie, og at alle anskuelser var tilladte, blot de ikke vendte sig imod socialismen. Og ikke sandt, den lille tilføjelse kunne da ikke gøre nogen skade. Ligesom det i vore dage da ikke skader den frie diskussion, at man hele tiden skal passe på ikke at krænke muslimerne. Det er ikke noget, jeg mener, det er noget, man mener på en række amerikanske universiteter og på mange europæiske avisredaktioner, hvor man er mere optaget af at være politisk korrekt end af at være sandheden tro.

Her lyder så Rowan Williams’ argumentation, at hvis man ud fra sin gudstro er nødt til at henrette afvigerne, så er det ikke den sande gud, man tror på, for den sande gud har ikke brug for, at mennesker griber ind for at forsvare ham.

Min argumentation er lidt anderledes, men ikke af den grund forkert. Jeg vil hævde, at begrebet ”gud” fører med sig, at man må tale om en treenig gud, der åbenbarer sig igennem sproget ved åndens hjælp. Taler man anderledes om gud og guds åbenbaring, er der blot tale om et menneske, der ved at påstå at have haft en åbenbaring vil gøre sig selv til gud. Derfor er al tale om, at koranen er åbenbaret for Muhammed, udtryk for, at den muslimske gud er en falsk gud.

Det ses i første omgang ud fra koranen selv. Den er så fuld af selvmodsigelser, at man har været nødt til at indfører begrebet ”abrogation” eller ophævelse for at få nogenlunde mening i galskaben. Men kan man virkelig tænke sig om den almægtige gud, himlens og jordens skaber, at han åbenbarer nogle vers for Muhammed, som han senere fortryder, at han havde åbenbaret, så han er nødt til at korrigere sig selv? Den almægtige, alvidende, over al fornuft hævede gud tager fejl og må rette sig selv! Det er en umulig tanke.

Dertil kommer de mange historiske ukorrektheder. Man kan tænke sig, at det er Muhammed, der ikke er klar over, at ordene om, at den, der slår ét menneske ihjel, skal betragtes som én, der slår hele menneskeheden ihjel (sura 5,32), er et ord fra en jødisk mishna, og ikke står i det gamle testamente selv, men man kan ikke tænke sig, at det er gud selv, der ikke véd dette, se derom her.

I næste omgang ses dette, at den koranske gud er en falsk gud, derved, at der altid har skullet stå et menneske med magt bag udlægningen. Koranens tale tænkes ikke at overbevise ved egen indre logik, den blev i første omgang med magt lagt ind i Muhammed, uden at han selv forstod noget eller godtog noget, og den må i næste omgang med magt lægges ind i de troende af den kalif, der har magten for øjeblikket.

Det har blandt andet betydet, at uoverensstemmelsen mellem shiaer og sunnier er umulig at råde bod på; der gives jo ikke nogen selvindlysende koranudlægning, men kun den ene magthavers kontra den andens. Og vil man sige, at det samme gælder uoverensstemmelsen mellem lutheranere og katolikker, så er svaret, at den uoverensstemmelse ikke, som den muslimske, tænkes løst gennem vold, i hvert fald ikke i vore dage.

Denne ”magtudlægning” gav sig f.eks. udslag i, at de to søstres far, Sadiq, som Åsne Seierstad beretter om, da han kom til Syrien, havde én udlægning af søstrenes rejse fra Norge til Syrien, IS en anden. Men da det var IS, der sad på magten i det område, var det deres udlægning, der var ”den sande”, se her.

Jeg har i det foregående bestræbt mig på at skrive ”gud” med lille g. For dette tænkes at være en religionsfilosofisk overvejelse, altså en overvejelse over, hvad der ligger i anvendelsen af ordet ”gud”. Men jeg kan da godt se, at denne overvejelser passer som fod i hose til den kristne teologi. Så man skal måske hellere kalde det kristen religionsfilosofi.

Men hvad man end kalder det, det passer også som fod i hose til de Luther-citater, jeg bragte i et tidligere indlæg, citater om umuligheden af at tvinge til tro, når altså troen er den kristne tro, og når den gud, man tror på, er den sande gud, den treenige gud, ham, der vil overbevise med ord og ikke med vold, se her. Blandt andet er dette citat af stor betydning. Det er skrevet i 1528 i en lille pamflet (Om gendøberne):

Dog er det ikke retfærdigt, og det gør mig virkelig ondt, at man så jammerligt myrder, brænder og grusomt dræber sådanne elendige mennesker; man skal jo lade enhver tro, hvad han vil. Tror han forkert, så har han straf nok i den evige ild i helvede. Hvorfor vil man så også her i tiden pine dem, når de kun tager fejl i troen og ikke desforuden sætter sig imod øvrigheden med oprør og andet?” (WA 26,145).

Og i pamfletten efterfølges dette citat så af en række argumenter fra det ny testamente imod gendøbernes tanker. For ifølge Luther overbeviser man om evangeliets sandhed med ord.

Men det ville måske også katolikkerne sige. Blot ville de hævde, at det at have paven til at styre debatten, så den ikke blev alt for vild, var en nødvendighed, men ikke noget, der på nogen måde ville forhindre en sund debat. Man fremkom med en læbebekendelse til den frie debat, men ville alligevel beklippe den lidt. Nøjagtig som man gjorde det i Sovjetunionen og i vore dage gør indenfor islam. Og – og det er det farlige – indenfor mange vestlige miljøer – kirkelige og sekulære i en uskøn blanding – vil man på samme måde med sine ord gå ind for en fri debat, men med sine ønsker om ikke at såre muslimer kommer man just i stedet for til at forhindre en fri debat.

De to redaktører fremsætter et fromt ønske:

Konfrontation og sammenstød skal ikke blive den primære figur mellem jødedom, kristendom, islam og ateisme. Udmattende konfessionskrige, korstog, hanekampe af forskellig art, tro som grusomhedsmiddel til magt, religion som terror og fordømmelse, hellig krig og voldstænkning har vi haft nok af. Det gælder naturligvis også de militante fortolkninger af det lutherske, når de har sat mennesker og samfundsgrupper op mod hinanden i en misforstået streng lydighed over for en bestemt autoritet.

Men lur mig, om de ikke godtager muslimernes krav om en god tone, om ikke at krænke anderledes troende med sine påstande. Og de kan sikkert sagtens få deres muslimske dialogdeltagere til at indrømme, at man ikke må sætte samfundsgrupper op mod hinanden; for muslimerne tænker naturligvis på, at danskerne ikke må tale ilde om muslimerne og deres religion. At det er dem, der har en misforstået streng lydighed over for en bestemt autoritet, nemlig koranen, det skal de nok have forklaret. Men jeg tvivler stærkt på, at de to redaktører vil vove at forklare dem det. Her synes de i hvert fald ude af stand til det: de mennesker, der har en misforstået streng lydighed, er jo de lutherske, ikke muslimerne.

Det er udmærket med dialog. Men hvis vi ikke fra kristen side direkte siger, at vi som kristne påstår, at Muhammed er en falsk profet og at hans åbenbaringer er nul og nix, siger, at den gud, de tilbeder, er en falsk gud, fordi han ikke kan lade ordet om ham virke i frihed, så bliver der ikke tale om dialog. Naturligvis skal vi omhyggeligt forklare, hvorfor vi mener sådan, og da også gerne lytte til deres indvendinger. Men at tro, at vi på et eller andet tidspunkt kan nå til enighed om en ny religiøs humanisme, det er naivt.

Desværre.

For denne indsigt i islams forhold til magt bevirker, at vi må indse, at med islam som religion her i landet vil vi hele tiden have konflikter, små konflikter om brug af vore fællesområder, og store konflikter med vold og terroranslag.

Udgivet i Islam versus kristendom, Luther | Tagget , | Skriv en kommentar